Project

Borging MNP, data en indicatoren bestaand natuurbeleid

Doel van dit project is het op orde brengen van het instrumentarium om de kennisvragen te kunnen beantwoorden. Insteek is om de hoofdinfrastructuur van het WOT/PBL evaluatie instrumentarium met betrekking tot de ecologische modellering, datavoorziening en indicatoren te consolideren en verbeteringen van afgelopen jaren gezamenlijk een vlot werkend geheel gaan vormen.

Bij de modellering gaat het met name om het automatiseren van de onzekerheden berekening, versnellen van de doorlooptijd, integratie van de (nu nog) losse modules agrarisch gebied en water en automatisering van de vertaling van ruwe modeloutput in hapklare indicatoren. Met betrekking tot de gegevensvoorziening gaat het om het afmaken van de methode om op gestandaardiseerde wijze landgebruikskaarten te kunnen opleveren (basiskaart natuur). Qua indicatoren gaat het om het operationaliseren van provinciale referenties voor natuurkwaliteit voor landnatuur.

Publicaties