Project

Carbon Farming in de Praktijk

Deze PPS omvat een uitwerking, toetsing en test in de praktijk ten behoeve van implementatie van financiële prikkels respectievelijk vergoedingen voor koolstofvastlegging in landbouw. Dit is gebaseerd op een vastgelegde en breed gedragen methodiek en uitgewerkt protocol voor boeren om duurzaam bodembeheer, biodiversiteit en koolstofvastlegging in de bodem in het bijzonder te stimuleren en ondersteunen.

Dit project bouwt voort op afgerond en onderhanden werk in onderzoekprogramma Slim Landgebruik 2021 over Incentives en over CAP en maakt verbinding met EU initiatieven rond Carbon Farming (binnen EJP Soil) in aansluiting bij EU beleid onder Green Deal en CAP. Het project is ingediend door Agrifirm en mede gedragen door Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research (WEnR) met partners CLM en LBI. De overige private partners zijn: COSUN, FrieslandCampina en Rabobank.

De voornaamste activiteiten omvatten het ontwikkelen van een robuuste, breed gedragen en transparante methodiek die financieel en markt gedreven en een gedegen toevoeging is aan het traditionele verdienmodel voor de Nederlandse landbouw. Deze is zowel gericht op vastlegging van CO2 in bodem organische stof – of tegengaan van emissies van CO2 uit de bodem - als op levering van klimaat gerelateerde ecosysteemdiensten zoals wateropslag en infiltratie en bodembiodiversiteit. Het project zal in nauwe samenwerking met het agrarisch bedrijfsleven een werkbare methodiek ontwikkelen die toepasbaar is binnen verschillende landbouwsectoren en gericht op akkerbouw en op bedrijfssystemen met zowel akkerbouw in tijdelijk grasland en in rotaties. Het project is dus niet enkel op een individuele maatregel gericht. Deze methodiek draagt bij aan een transitie van subsidie gedreven beleid naar nieuwe verdienmodellen en kan worden gebruikt ter onderbouwing en realisatie van klimaatdoelen en de effecten hiervan worden zichtbaar in de (inter)nationale rapportages. De methodiek sluit aan bij protocollen voor rapportages in het bedrijfsleven. Er wordt een relatie gezocht met het nieuwe GLB gerelateerd aan initiatieven rond result based schemes waar EU een voorkeur voor heeft uitgesproken. De methodiek wordt opgebouwd op basis van kennis en ervaringen in de praktijk.

Publicaties