Project

Circulaire Tuinbouw Greenport West-Holland

Doel van dit project is om te zorgen dat in dit belangrijke tuinbouwcluster up-to-date gebruik wordt gemaakt van de beschikbare onderzoeks- en praktijkkennis om circulair te produceren. De doelgroep bestaat uit telers, tuinbouwadviseurs en studenten van het groen HBO en MBO onderwijs.

Centraal in de aanpak staan:

(a) een vertaling naar de regio-specifieke context en structuur van de bestaande kennis;

(b) een meerjarige programmabenadering, waarbij de over te dragen kennis integraal en systematisch op maat van het gebied beschikbaar en toepasbaar wordt gemaakt;

(c) focus op de deelthemas water, biobased productie en energie (2e fase);

(d) gebruikmaking van de al aanwezige greenportstructuur en -organisatie om alle relevante greenportpartijen te betrekken.

De kennis waarvan gebruikt gemaakt wordt is afkomstig uit diversie innovatieprogrammas en projecten die worden uitgevoerd door Glastuinbouw Nederland en WUR, zoals Kas als Energiebron(inclusief Het Nieuwe Telen), Glastuinbouw Waterproof, uit Glastuinbouw in de Circulaire Economie, van het Centre of Expertise Biobased Economy (m.n. MOOCs), van de gemeente Westland die een Energiekansenkaart heeft ontwikkeld voor de mogelijkheden voor de energietransitie op gebiedsniveau, van kennis uit het Interreg project BioBoost (gemeente Westland i.s.m. Greenport West-Holland) voor gebruik van plantaardige tuinbouwreststromen voor nieuwe toepassingen en van het Greenport West-Holland Biobased programma.

Bestaande middelen

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al bestaande middelen, die zo nodig worden aangepast of aangevuld met een vertaling naar de tuinbouw in het greenportgebied. Deze middelen zullen in samenhang (b.v. videolessen in combinatie met vraag- en adviesfunctie) beschikbaar worden gesteld en op georganiseerde momenten bij de doelgroepen worden geïntroduceerd en gepromoot, zodat ook optimaal gebruik gemaakt wordt van de middelen.

Beoogd effect is dat de doelgroepen bekend zijn met inhoud en context van circulariteit in de genoemde deelthemas, geïnspireerd worden tot ideeën en toepassingen en met gebruikmaking van de aangereikte kennis en handvatten beslissingen nemen (over investeringen, teeltwijzen e.d.) die leiden tot een meer circulaire en biobased tuinbouwproductie.

Het project wordt uitgevoerd door Greenport West-Holland, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Westland en WUR gezamenlijk.

Publicaties