Project

Communicatiestrategie rond duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer 3.4

De bodem levert een forse netto emissie aan broeikasgassen, maar heeft ook vastlegcapaciteit. Daarmee is de bodem een belangrijke factor bij de oorzaken en oplossingen voor van klimaatverandering. De mechanismes, principes en de handelingsperspectieven zijn relatief onbekend en onbegrepen bij zowel boeren, andere actoren en burgers.

De bodem is de basis voor veel vormen van landbouw. Door intensivering van bouwplannen, grondbewerking, gebruik van zwaardere machines en (later) oogsten onder slechte weersomstandigheden wordt de bodem steeds kwetsbaarder. Klimaatverandering zet de bodem nog verder onder druk. Dit kan op den duur leiden tot lagere opbrengsten of mislukte oogsten en tast daarmee de stabiliteit van het productsysteem aan.

Gezonde bodem goed voor klimaat  

Een gezonde bodem kan ook negatieve effecten van klimaatverandering verminderen (adaptatie) of zorgen voor een positieve bijdrage aan emissievermindering. In de klimaatopgave van het huidige kabinet in het regeerakkoord is gesteld dat de bodem moet zorgen voor een reductie van de netto CO2 emissie uit landbouw en landgebruik van 1 Mton per jaar. Naast het vastleggen van (extra) koolstof in de bodem kan een gezonde bodem ook meer water bergen tijdens natte perioden en water bufferen in tijden van droogte.  

Kennisoverdracht nodig

Een duurzaam en klimaatbestendig beheer van de bodem vraagt om bewustwording, inzicht in mogelijkheden en handelingsperspectief voor betrokkenen. Hiervoor is een brede basiskennis over duurzaam bodembeheer nodig. Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat overdracht van kennis over een duurzaam en klimaatbestendig bodembeheer richting boeren en landbewerkers nodig is. Dit om de rol van de bodem in het halen van klimaatdoelen te onderbouwen en te realiseren, uiteindelijk in 2030.

Publicaties