Project

Coördinatie en communicatie CEI

Het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI) van Wageningen UR verzamelt gegevens ten behoeve van onderzoek en documentatie met betrekking tot de duurzaamheidsprestaties van de land- en tuinbouw, visserij en terreinbeheer. De gegevens worden verzameld in opdracht van de Europese Commissie en het ministerie van LNV.

Doelstelling

Het CEI heeft als onafhankelijke instantie de taak om een objectieve en zorgvuldige verzameling, beheer en gebruik van deze gegevens ten behoeve van het publieke belang te waarborgen, en de Europese Commissie jaarlijks te voorzien van de hierop gebaseerde wettelijk verplichte informatie.

Doel van dit project is het  co√∂rdineren van alle werkzaamheden binnen het CEI en het ondersteunen van andere projecten. Het bevordert de doorstroming van alle projectresultaten richting doelgroepen.

Beoogd resultaat

Een onderling goed afgestemd programma dat aansluit bij de wensen van de de opdrachtgever.

Werkwijze

De volgende activiteiten worden daartoe ontplooid:

 • Het opstellen van een jaarplan voor het komende jaar.
 • Het opstellen van een jaarrapportage over het afgelopen jaar.
 • Deelnemen aan Adviescommissie en Opdrachtgeversoverleg
 • Het bewaken van de voortgang van projecten.
 • Aansturen van projecten uit de Kennisbasis
 • Afstemming met Wageningen Economic Research, KB-trekkers etc.
 • Het verrichten van secretariaatswerkzaamheden zoals het invullen en onderhouden van Kennisonline en voorbereiden vergadering begeleidingscommissie.
 • Het formuleren van een toekomstvisie op de werkzaamheden van het CEI en op basis daarvan verdelen van kennisbasisgelden.
 • Het onderhouden en ontwikkelen van contacten met belangrijke stakeholders.
 • Het toezien op de naleving van het WOT-statuut.
 • Het integreren van nieuwe projecten binnen het CEI.

De werkzaamheden worden gedurende het gehele jaar verricht met pieken rond de twee bijeenkomsten van de Adviescommissie en Opdrachtgeversoverleg.