Project

Definities agrofestry

Vanuit het NSP (GLB) beleid leeft de wens onderscheid te kunnen maken tussen het landbouwsysteem agroforestry, landbouwsystemen als intensieve fruitteelten en de categorien bos en landschapselementen. Dit is van belang voor subsidiediering van agroforestry, het monitoren van het areaal agroforestry (ambitie bossenstrategie) en de definitie van landbouwgrond versus natuur of bos (bestemmingsplan).

De Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is erop gericht de GLB (NSP) gelden alleen voor voedselproductie te gebruiken en niet voor bos. Vanuit het streven de landbouw natuurinclusiever te maken is er behoefte aan een beleidsdefinitie voor agroforestry (inclusief criteria) op landbouwgrond die binnen het NSP gebruikt kan worden.

Vanuit het beleid moet het onderscheid gemaakt kunnen worden tussen het landbouwsysteem agroforestry, landbouwsystemen als intensieve fruitteelten en de categorien bos en landschapselementen.

Deze verkenning onderzoekt of het mogelijk is op basis van een gemeenschappelijke deler tot één enkele definitie voor alle vormen van agroforestry te komen die bruikbaar is voor het NSP beleid. Kan dat niet dan wordt er een aanvullend advies gegeven over definities voor verschillende typen agroforestry.

Publicaties