Project

Deltas- Salinity and Drought

Wereldwijd verkeert de voedselsituatie in delta's onder druk door klimaatverandering, bevolkingsdruk, veranderende voedselpatronen en snelle verstedelijking. Verzilting en verdroging zijn belangrijke factoren. Dit onderzoek draagt bij aan het in kaart brengen en formuleren van oplossingen ten behoeve van het behalen van het SDG-2 doel ‘Geen Honger’.

Wereldwijd verkeert de voedselsituatie in delta's onder druk vanwege klimaatverandering, bevolkingsdruk, veranderende voedselpatronen en snelle verstedelijking. Hierdoor staat het behalen van SDG2-doel ‘Geen Honger’ onder zware druk. Een uitgangspunt hierbij is de productie zelf en deze lijdt onder verzilting en verdroging. Dit zijn belangrijke factoren die de huidige en toekomstige voedselvoorziening in delta's bedreigen en op basis van de huidige wetenschappelijke kennis, van onder andere het IPCC, zullen deze factoren eerder ernstiger dan minder ernstig worden in de toekomst. Nationale overheden, (inter)nationale organisaties en ook de private sector zoeken actief naar oplossingen om deze complexe problemen in delta's het hoofd te bieden, nu en in de toekomst. Een integrale aanpak waarbij ook de samenhang met andere SDG-doelen in het oog wordt gehouden heeft de voorkeur.

Dit onderzoek draagt bij aan het in kaart brengen van de problemen nu en in de toekomst en het formuleren van oplossingen voor het voedselvraagstuk. In casussen in Bangladesh en Vietnam zal gewerkt worden aan tools, die ook in andere delta's gebruikt zullen kunnen worden. Onder andere zullen er op basis van voedselsysteemanalyse toekomstbeelden, scenario's en transitiepaden in kaart worden gebracht voor landbouw en veeteeltsystemen die met verzilting en droogte te maken hebben (dan wel te maken zullen krijgen), in samenwerking met betrokkenen uit zowel de overheid, NGO’s, onderzoeksorganisaties en het bedrijfsleven. Dit om bij te dragen aan inzicht op de huidige en toekomstige situaties en actieperspectieven te ontwikkelen voor transitie naar een duurzame toekomst.

Publicaties