Project

Diverimpacts

Gewasdiversiteit in tijd en ruimte kan sterk bijdragen aan resource efficiency, fysieke opbrengst en robuustheid van landbouwproductiesystemen. Dit project brengt de voor- en nadelen en de belemmeringen voor de toepassing van een hogere gewasdiversiteit in kaart. Door een ketengerichte aanpak worden mogelijkheden ontwikkeld om de gesignaleerde belemmeringen op te heffen. 

Het hoofddoel van het project is om de potentie van gewasdiversiteit verder te ontwikkelen in termen van duurzaamheid, ecologie en economie. Gewasdiversiteit wordt in het project toegepast in tijd en in ruimte.

Mengteelten, strokenteelten, bouwplan, gewasvolgorde en nieuwe gewassen, afzonderlijk of in combinatie, zijn onderdeel van de bestudeerde mogelijkheden voor gewasdiversificatie. Het project richt zich enerzijds op de prestaties (kosten, efficiëntie, opbrengst , duurzaamheid, resource efficiency) van verschillende vormen van gewasdiversiteit. Anderzijds worden de sociale, economische en technische belemmeringen (lock ins) voor de toepassing van gewasdiversiteit onderzocht.

Tegelijkertijd wordt er samen met verschillende (internationale) ketenpartijen gewerkt aan het oplossen van gesignaleerde belemmeringen. Het project richt zich op de gehele voedselketen: leveranciers van productiemiddelen als zaden/rassen en machines, de primaire productie, de verwerkers, de handel en de afnemers. Voor Nederland richt het project zich op verschillende cases en experimenten in de ruwvoederproductie, akkerbouw en akkerbouwmatige groenten.

Publicaties