Project

Dosis-effect relaties voor plantensoortenrijkdom en stikstofdepositie

Stikstofdepositie is één van de grotere ver-themas (vermesting) die in Nederland het voorkomen van plantensoorten bedreigt. Plantensoortendiversiteit heeft te lijden onder hoge depositiewaarden in voedselarme systemen, waaronder heiden en soortenrijke graslanden. In recente perioden is de stikstofdepositie in Nederland gedaald, al lijkt die daling nu tot staan zijn gekomen en mogelijk weer toe te nemen. Er is behoefte aan een simpele relatie tussen stikstofdepositie en de kwaliteit van vegetaties om in te kunnen schatten wat de effecten van een toenemende of dalende stikstofdepositie is op de kwaliteit van vegetatietypen, bijvoorbeeld habitattypen.

Drie sporen

In dit project gaan we dosis-effect relaties afleiden tussen vegetatietypen stikstofdepositie. Daartoe zullen drie sporen worden gevolgd. Één op basis van veldexperimenten. Op basis van deze data zullen empirische relaties worden afgeleid.

Het tweede spoor loopt ook via data verzameld in het veld, waarbij vegetatieopnamen en daarmee vegetatietypen zullen worden gecombineerd met stikstofdepositie.

Het derde spoor loopt via modellering. De modellen VSD+-PROPS zullen worden ingezet om bij een reeks aan omstandigheden en bodems de kans op voorkomen van soorten en daarmee vegetatietypen te berekenen. Op basis van de uitkomsten zullen dosis effect relaties worden opgesteld. De drie sporen zullen vervolgens bij elkaar worden gevoegd om tot de dosis response relaties te komen.

Publicaties