Project

Dossierbeoordeling GMO food/feed in het kader van nationale en internationale wetgeving

Binnen dit project wordt advies gegeven over de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) voor toepassing in voedingsmiddelen en diervoeders. Daartoe worden dossiers beoordeeld die ingediend zijn ter onderbouwing van een aanvraag tot markttoelating in de EU en wordt onze nationale overheid hierover geadviseerd. Dit vindt plaats in één van de initiële stappen in het toelatingsproces waarbij ook lidstaten om commentaren wordt gevraagd. Ook wordt op ad-hoc basis de overheid advies gegeven over toegelaten of voor toelating aangemelde GGO’s, bijvoorbeeld als er nieuwe gegevens zijn of als er vragen vanuit de politiek of anderszins gerezen zijn. Ook worden de mogelijke ontwikkelingen verkend die van invloed zijn op de manier van risicobeoordeling, zoals wanneer de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA hiervoor nieuwe richtlijnen ter consultatie uitbrengt, en technologische ontwikkelingen die wellicht een aangepaste beoordelingsstrategie behoeven.

Doelstelling

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en andere relevante instanties hebben vragen over de veiligheid van diervoeders die GGO’s bevatten of daarvan afkomstig zijn, in het kader van de Europese toelatingsprocedures. Er is ook informatie nodig voor een breed maatschappelijk publiek over veiligheidsbeoordeling van GGO’s op basis van Europese regelgeving.

Doel van dit project is advisering over de veiligheid van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) voor toepassing in diervoeders en voedingsmiddelen waarvoor een aanvraag tot markttoelating is ingediend via dossierbeoordelingen in het kader van de volgende procedures/activiteiten:

  • Nationale fase in EU-procedures voor toepassingen van GGO’s in diervoeders en voedingsmiddelen
  • Ad-hoc advisering aan de overheid bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen vanuit de politiek, bespreking van markttoelatingsaanvragen door beleidsmakers in Brussel en nieuwe trends of ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de wijze van risicobeoordeling.

Aanpak

  • Inhoudelijke beoordeling voedsel- en diervoederveiligheid van de GGO’s in het kader van Europese regelgeving (EFSA).
  • Periodiek overleg over uitgebrachte en nog uit te brengen adviezen met betrokken onderzoekers en beleidsmedewerkers.

Resultaten

  • Adviezen aan belanghebbenden over de veiligheid van (specifieke) GGO’s voor toepassing in diervoeders en voedingsmiddelen. Het aantal adviezen hangt af van het aantal dossiers en vragen dat ter beoordeling wordt aangeboden.
  • Kennis over veiligheidsevaluatie van GGO’s wordt toegepast en verder ontwikkeld in het parallelle project “Analyse en evaluatie van nieuwe risico’s voor de voedselketen en diervoederproductie” binnen hetzelfde deelprogramma.

Noot: Dit project was tot en met 2020 nummer geregistreerd onder WOT-02-002-001.

Publicaties