Project

Driftdepositie oppervlaktewater in kader van NL- en EU-toelating

Goede guidance en draagvlak binnen EU voor de driftaanpak en harmonisatie van driftbeperkende maatregelen. Drift is de belangrijkste of een van de belangrijkste blootstellingsroutes voor oppervlaktewater. Blootstelling van waterorganismen is een belangrijk onderdeel van de risicobeoordeling van waterorganismen.

Doelstellingen project

Analyseren van de oorzaken van verschillen in spuitdriftgegevens afkomstig uit onderzoek in Nederland en Duitsland (JKI, Julius Kühn Institut) om te komen tot een beter inzicht in de referentie driftgegevens en afstemming/harmonisatie voor de methodiek en implementatie van driftbeperkende technieken en driftpakketten.
Voor het scenario Blootstelling Waterorganismen wordt (i) een methodiek ontwikkeld voor de inschatting van de blootstelling van oppervlaktewater door drift bij op- en zijwaartse bespuitingen in de fruit- en boomteelt met een differentiatie naar gewasontwikkeling, (ii) ontwikkelen van 90 percentielwaarden voor blootstellingsconcentraties bij op- en zijwaartse bespuitingen in de fruit- en boomteelt met hierbij betrokken meervoudige toepassingen, (iii) ontwikkeling en onderbouwing van een gevalideerd instrumentarium en gebruiksvriendelijke software voor het bepalen van de driftdepositie in waterlopen bij referentie bespuitingen en driftbeperkende maatregelen.

Aanpak en tijdspad

 • Harmonisatie drift
  In 2012 is in samenwerking met JKI – Braunschweig een opzet gemaakt voor een gemeenschappelijke referentie driftcurve voor neerwaartse bespuitingen met een onderscheid naar kale grond en een veldgewas situatie representatief voor de centrale zone. In vervolg hierop worden in 2013 de gezamenlijke Nederlandse en Duitse driftcijfers geanalyseerd voor een referentie bespuiting bij zij- en opwaartse bespuitingen (fruitteelt/boomteelt). Verschillen in driftdepositie op vergelijkbare afstanden, onder vergelijkbare omstandigheden en van vergelijkbare technieken worden geanalyseerd en aangegeven wordt wat de mogelijke bron van verschillen in uitkomsten kan zijn en hoe tot een geharmoniseerde driftcurve voor de op- en zijwaartse bespuitingen (fruitteelt) gekomen kan worden.
 • WG Blootstelling oppervlaktewater
  Een gedetailleerde parameteranalyse van de geactualiseerde NL driftdatabase voor zij- en opwaartse bespuitingen is gereed voor ondersteuning van de scenario ontwikkeling in de werkgroep Blootstelling Oppervlaktewater. Deze actuele drift bij de referentiebespuiting is opgesteld aan de hand van alle gegevens van afzonderlijke individuele driftmetingen en omstandigheden bij referentiebespuitingen die binnen het veldonderzoek van de projecten Emissiereductie zijn uitgevoerd.

Resultaten (beoogd)

 • Analyse en rapportage van de gezamenlijke Nederlandse en Duitse driftgetallen en opzet voor gemeenschappelijke referentie driftcurven voor de zij- en opwaartse bespuitingen in de centrale zone.
 • Rapportage driftdepositie zij- en opwaartse referentiebespuitingen fruitteelt en driftbeperkende maatregelen voor update van de actuele drift bij de toelatingsmethodiek aan de hand van de in 2012 binnen de wg blootstelling uitgevoerde analyse.
 • Definitieve versie van rapport over de getrapte methodiek voor blootstelling van waterorganismen (i.s.m. leden van WG Blootstelling Waterorganismen) voor neerwaartse bespuitingen, waarin inbegrepen de NL scenario’s en opzet van een gedocumenteerd en gebruiksvriendelijk software-pakket waarmee de blootstelling van waterorganismen voor het NL scenario door firma’s en Ctgb berekend kan worden.
 • Scenario driftblootstelling zij- en opwaartse bespuitingen in de fruitteelt en de boomteelt bij meervoudige toepassingen en differentiatie naar gewasontwikkeling
 • Ontwikkeling driftmodel en rekentool voor het scenario zij- en opwaartse bespuitingen in fruitteelt en boomteelt bij meervoudige toepassingen en differentiatie naar gewasontwikkeling.
 • Validatie metamodel DRIFT en IDEFICS op basis van de in 2011 en 2012 hiervoor uitgevoerde metingen.

Publicaties