Project

Duurzaam bodembeheer in de maisteelt

Maisteelt en grasland neemt een aanzienlijk deel van het landbouwareaal in beslag. Maisteelt wordt geassocieerd met diverse duurzaamheidsproblemen en indien grasland wordt gescheurd op de gangbare wijze t.b.v. maisteelt of herinzaai geeft dit ook duurzaamheidsproblemen.

Doelstellingen project

Ontwikkeling van nieuwe innovatieve teeltmethoden van maïs die de voordelen van de maïsteelt behouden of vergroten en de nadelen weg nemen. Hierbij wordt gericht op verbetering van de bodemkwaliteit en ingespeeld op de klimaatproblematiek (o.a. mogelijkheid van duoteelt waarbij meer groene massa wordt verkregen, verhoging CO2 opslag in de bodem, verbetering infiltratie en nalevering van vocht).

Plan van aanpak en tijdspad

Het doel van het project is de ontwikkeling van nieuwe innovatieve teeltmethoden van maïs die de voordelen van de maïsteelt behouden of vergroten en de nadelen weg nemen.

Het project is daartoe opgeknipt in drie delen:

  1. Minimale en niet-kerende grondbewerkingssystemen: Meerjarige beproeving van nieuwe innovatieve grondbewerkingssystemen
  2. Dubbelteelt: Het telen van een nagewas is verplicht. In de regel wordt dit ondergeploegd maar zelfs met een nagewas is continuteelt op zandgrond niet duurzaam door een te lage organische stofvoorziening. Wisselbouw kan een oplossing zijn maar past vaak niet dicht bij de stal (grasland nodig voor beweiding) of op de veldkavel (beweiding niet mogelijk). Mogelijk is een dubbelteelt een aantrekkelijk alternatief. Dus een laat gezaaid en/of vroeg maisgewas gevolgd door bijvoorbeeld te oogsten Italiaans Raaigras. Gezocht wordt  naar aantrekkelijke, duurzame combinaties.
  3. Beslisboom:  Tijdens een deskundigendag ‘Duurzame maisteelt op zandgrond’ bleek dat veel kennis beschikbaar is maar dat niemand in staat is al die kennis operationeel te maken voor specifieke bedrijfsomstandigheden. Dat zou wel kunnen door het maken van een digitale beslisboom die te maken keuzes ondersteunt. De op deze wijze verkregen bij het bedrijf passende teeltsystemen zouden door voorlopers gedemonstreerd kunnen worden.  

Resultaten

Met dit voorstel is vrijwel al het relevante onderzoek en kennisoverdracht voor duurzaam bodembeheer in de maisteelt en mais/grasland rotaties gekoppeld. Gewerkt wordt aan een innovatief handelingsperspectief voor maisteelt in combinatie met grasland of andere tussenteelten, gericht op behoud van de productiviteit en verbetering van de bodemdiensten. Door de koppeling met diverse projecten en demo's wordt gezorgd voor verdere verdieping en een sterke interactie tussen onderzoek en praktijk  en stroomt kennis over nieuwe technieken en strategieën zeer snel door naar de praktijk en naar beleid.

In 2013 zullen de volgende producten geleverd worden:

  • voortzetting metingen kleiproef
  • voortzetting metingen zandproeven
  • jaarrapportage 2013
  • beslisboom snijmaïs definitief

Publicaties