Project

Duurzame teeltsystemen met LEDs

Vanuit het project LED licht bij zonlicht wordt gewerkt aan het optimale lichtspectrum voor verschillende gewassen. Echter, hoe dit optimale lichtspectrum toegepast moet worden is een andere vraag. Naast de flexibiliteit van het lichtspectrum van LED belichting zijn er ook andere aspecten zoals positionering en dimbaarheid van de belichtingsinstallatie.

Deze ontwikkelingen bieden aan de ene kant nieuwe mogelijkheden, maar aan de andere kant wordt belichten een complex teeltaspect. In hoog opgaande gewassen is al veel ervaring opgedaan met tussenbelichting. Bij verzwaring van de belichtingscapaciteit worden bestaande SON-T systemen met regelmaat aangevuld met een tussenbelichtingsinstallatie. De efficiëntie van tussenbelichting zoals dat nu gebeurd lijkt in een aantal gevallen laag te zijn.

Oorzaken

Eén van de oorzaken zou kunnen zijn dat het blad beperkte aanpassingsmogelijkheden heeft. In (hybride) teeltsystemen met tussenbelichting worden bladeren blootgesteld aan veranderende spectrale condities, van vorming in de top van het gewas onder zon- en lamplicht, naar afnemend licht en vervolgens een sterk rood licht gebaseerd tussenbelichtingsspectrum. Om te bepalen hoe LED belichting het meest efficiënt toegepast zou kunnen worden in hoog opgaande gewassen, is de vraag wat de effecten zijn van verdeling van intensiteit en spectrum over de gewaslengte.

Ook kan daarbij niet aangenomen worden dat het juiste spectrum boven het gewas, ook het juiste spectrum is in de toepassing van tussenbelichting, aangezien het spectrum van natuurlijk licht een zeker verloop heeft door het gewas. Daarbij zal speciale aandacht uitgaan naar de huidmondjes (aantal, opening en dynamiek), aangezien dat het regelorgaan is voor de 3 plantbalansen, met als doel de theorie van HNT en praktijktoepassing verder uit te bouwen.

Tenslotte is er een groot kennishiaat wat betreft de spectrale verdeling over het gewas met betrekking tot plantweerbaarheid. Directe en indirecte effecten van lichtspectrum en verdeling in de hogedraadteelt op plantweerbaarheid betreffen een onontgonnen gebied en het is voor de uitbouw van HNT en realisatie van all-electric glastuinbouw noodzakelijk dit integraal te benaderen. Naast het optimale spectrum is ook een optimale belichtingsstrategie noodzakelijk waarbij met behulp van slimme positionering van de belichting, goede lichtverdeling over het gewas, en snelle reactie op variabele zonlichtintensiteit, gestuurd wordt op de assimilatenbalans.

Publicaties