Project

Ecofysiologisch gedrag en risicobeoordeling Listeria monocytogenes

Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de ecologie en het fysiologisch gedrag van de voedselpathogeen Listeria monocytogenes (Lm) in de productieketen van champignons (Agaricus bisporus), om risico's van besmetting en uitgroei, die in de gehele productieketen kunnen optreden, beter te kunnen beheersen.

Listeria monocytogenes is een humaan pathogeen dat kan voorkomen in de grond, op voedingsproducten en in productieomgevingen. Verkregen kennis moet leiden tot nieuwe inzichten in de herkomst en eventuele selectie van Lm stammen tijdens de verschillende onderdelen van het productie- en verwerkingsproces van champignons, zoals teelt, oogst, opslag, transport, snijden en verdere verwerking. Verkregen kennis is noodzakelijk om Lm duurzaam te kunnen beheersen in de champignonteelt en verwerking, en om een veilige productie van champignons te kunnen garanderen.

De verwachte resultaten zijn:

1 - Taxonomische indeling

Ten opzichte van bekende Lm serotypen, van Lm stammen die zijn verkregen uit de champignonteelt (o.a. dekaarde en productieomgeving), uit geoogst product tijdens verschillende opslag- en transportomstandigheden en van apparatuur die wordt gebruikt bij oogst, wassen, selecteren snijden, en eventuele verdere verwerking van champignons. Verkregen taxonomisch inzicht is essentieel om te kunnen bepalen welke Lm stammen persisteren in de champignon productieketen die kunnen leiden tot (herhaaldelijke) besmetting van eindproducten.

2 - Mechanismen van overleving

Verspreiding en selectie van persisterende stammen, waarbij tolerantie voor verschillende stressfactoren met en zonder inkapseling in een biofilmmatrix een essentiële rol speelt. De aanname is dat basismaterialen die gebruikt worden in de champignonteelt een hoge diversiteit aan Listeria soorten en Lm stammen bezit. Deze soorten en stammen interacteren met elkaar waardoor er onder specifieke omstandigheden selectie optreedt. Kennis over selectieprocessen en geselecteerde Lm wordt gebruikt in het risico model (punt 4).

3 - Microbiële interacties

Tussen Lm stammen en micro-organismen die van nature voorkomen in basismaterialen van waaruit dekaarde wordt samengesteld. Negatieve (competitie en antagonisme) en positieve (in samengestelde biofilms) met Lm worden experimenteel getoetst en verwerkt in het risicomodel (punt 4).

4 - Risicomodel

Op basis van eventuele aanwezigheid en groei van Lm tijdens de verschillende fasen van champignon productie, zoals teelt, oogst, opslag en transport, snijden en andere verwerkingen, en evaluatie van de meest effectieve interventie maatregelen om risicos te beheersen en te verlagen.

Publicaties