Project

Economische effecten kringlooplandbouw

Binnen de PPS Kringlooptoets 2.0 worden verschillende scenarios van kringloopsluiting gedefinieerd en doorgerekend op milieukundige effecten. Sluiting van kringlopen kan echter ook aanzienlijke economische gevolgen hebben voor het Nederlandse agrocomplex. Deze economische effecten worden nu nog niet meegenomen in Kringlooptoets 2.0.

Dit project is een aanvulling op de PPS Kringlooptoets 2.0 bedoeld om deze lacune in te vullen. In dit aanvullende project zullen van drie uiteenlopende (in geografische schaal) toekomstscenarios de economische effecten worden verkend. Ook zal een beschouwing worden gegeven op mogelijke belemmeringen in regelgeving en de in te zetten beleidsinstrumenten.

Economische effecten

De beoogde impact van het project is dat beleidsmakers en bestuurders inzicht krijgen in mogelijke economische effecten van kringloopsluiting op verschillende schaalniveaus en mogelijke beleidsinstrumenten om die kringloopsluiting te realiseren. Met dit inzicht kunnen beter onderbouwde discussies worden gevoerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van verschillende scenarios van kringloopsluiting. Daarnaast levert het project aanbevelingen hoe het instrument Kringlooptoets kan worden uitgebreid met een economische module en definitie van aanvullende kennisvragen over economische effecten, belemmeringen en beleidsinstrumenten op het gebied van sluiten van voer- en mestkringlopen.

Verkennende studie

Het project betreft een verkennende studie: de resultaten zullen vooral helpen om de richting van de economische effecten te duiden. Exacte kwantificering van economische effecten is niet haalbaar binnen deze studie, mede omdat die ook in belangrijke mate is van toekomstige beleidskeuzes en economische ontwikkelingen.

Publicaties