Project

eDNA zoöplankton

De biodiversiteit van zoöplankton wordt al jaren onderbelicht in Nederlandse monitoringprogrammas. Dierlijk plankton (zoöplankton) vertolkt evenwel een sleutelrol in de zoute en grotere zoete wateren in de doorgifte van de primaire productie (fytoplankton) naar vis en hogere trofische niveaus (visetende vogels, zeehonden). Daarmee is kennis over zoöplankton belangrijk bij het ontwikkelen en beoordelen van effectieve maatregelen in relatie tot natuurinclusieve activiteiten, zoals aquacultuur, visserij (vis en schelpdieren) en natuurontwikkeling.

Recent zijn en worden nieuwe meetmethoden ontwikkeld die ingezet kunnen worden in nieuw te ontwikkelen meet- en analyse programmas. Deze methodieken dienen verder ontwikkeld te worden en een gelijktijdige ontwikkeling biedt de mogelijkheid om de kansen, beperkingen, voor- en nadelen onderling te vergelijken.

De biodiversiteit van het zoöplankton in Nederlandse grote wateren als Waddenzee en IJsselmeergebied wordt niet gemonitord, terwijl het zoöplankton een zeer belangrijke component vormt in het goed functioneren van aquatische ecosystemen. Binnen de WUR worden verschillende meetmethoden ontwikkeld die toepasbaar gemaakt kunnen worden voor een kosten-effectieve monitoring van het zoöplankton. Gedacht kan worden aan toepassing van hydro-akoestiek, beeld-analyse en eDNA technieken. Deze nieuwe technieken worden hier verder ontwikkeld, getest en beoordeeld op toepasbaarheid.

Doel van het project is kennis te ontwikkelen voor biodiversiteitsmonitoring van zoöplankton in de Waddenzee en grote zoete wateren. Daarnaast kan de kennis toegepast gaan worden voor andere wateren (Delta, zee, meren) en andere groepen van organismen (bv. fytotoxinen producerende algen, vis).

Het te onwikkelen meet- en analyseprogramma kan ingezet worden bij het ontwikkelen en beoordelen van effectieve maatregelen in relatie tot natuurinclusieve activiteiten, zoals aquacultuur, visserij (vis en schelpdieren) en natuurontwikkeling.

Publicaties