Project

Effect bodem op weerbaarheid aardappelknollen tegen biotische stress

De mate waarin ziekten in planten tot expressie komen is afhankelijk van de weerbaarheid van de plant tegen de ziekteverwekker. Recent is gevonden dat dit ook geldt voor bacterieziekten van de aardappel. Als pootgoedpartijen van een cultivar worden geïnfecteerd met dezelfde dichtheid van een specifieke ziekteverwekker en uitgeplant in dezelfde grond, worden grote verschillen in ziekte-incidentie tussen partijen gevonden. Deze verschillen ontstaan bij de teelt van het pootgoed en er wordt aangenomen dat de bodem waarin de knollen vermeerderd worden hierin een essentiële rol speelt.

Doel

Het doel van deze PPS is de factoren te identificeren die verantwoordelijk zijn voor deze weerbaarheid. Daarbij worden de abiotische en biotische factoren van de bodem onderzocht maar ook de factoren die de weerbaarheid van de knol bepalen. Als model is gekozen voor de aardappel in relatie tot bacteriële ziekteverwekkers (Dickeya en Pectobacterium). Ook wordt onderzocht of weerbaarheid tegen de pathogene schimmel (Rhizoctonia solani) vanuit de grond overgedragen kan worden naar het pootgoed.

Vernieuwing en innovatie

Gegevens over bodem en knol van partijen met een hoge en lage weerbaarheid worden geanalyseerd m.b.v. multifactoriële analysetechnieken om zo factoren die de weerbaarheid bepalen op het spoor te kunnen komen. Met behulp van next generation sequencing analyse technieken wordt onderzoek gedaan naar de samenstelling en functionele eigenschappen van het microbioom in bodem en knol. Dit wordt aangevuld met onderzoek naar fysiologie van de knol waarbij studies worden uitgevoerd naar inhoudsstoffen via metaboliet profileringstechnieken (metabolimics).

Impact voor sector, wetenschap en maatschappij

Nederland bekleedt wereldwijk een toonaangevende marktpositie in de teelt van pootaardappelen. In de teelt van pootgoed veroorzaken bodem-gebonden schimmels, maar met name bacteriële ziekteverwekkers, grote schade. Infecties zijn moeilijk te vermijden en het verhogen van de weerbaarheid van pootgoed is daarom een belangrijk onderdeel van een ziektemanagement strategie. Technieken zijn nu beschikbaar om complexe vragen naar de achtergrond van weerbaarheid goed te kunnen bestuderen. Er mag worden aangenomen dat de nieuwe kennis over factoren die de weerbaarheid verhogen breder ingezet kan worden bij de beheersing van ziekten en plagen in andere land- en tuinbouw gewassen. Verhoging van weerbaarheid zal de afhankelijkheid van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen verminderen en maakt daarom deel uit van een noodzakelijke verduurzaming van de Nederland land- en tuinbouw.

Publicaties