Project

Effecten op waterorganismen in kader van NL- en EU-toelating

De wens is dat het effect van gewasbeschermingsmiddelen op water- en sedimentorganismen gebaseerd is op methoden en technieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Nederland wil een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling ervan.

Doelstelling

Een goede risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater is belangrijk. De ontwikkeling van bouwstenen staat daarbij centraal. Dit vindt plaats op EU-niveau. Het ministerie van LNV hecht veel waarde aan acceptatie van de Nederlandse methoden op communautair niveau. Zo ook aan kennisoverdracht binnen de EU. De wens is dat het effect van gewasbeschermingsmiddelen op water- en sedimentorganismen gebaseerd is op methoden en technieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Zo ook een goede afstemming van beoordelingstechnieken binnen de EU.

Plan van aanpak

 1. Het ontwikkelen en kalibreren van een getrapte beslisboom voor chronische effecten (op basis van in 2010-2012 uitgevoerde experimenten).
 2. Het ontwikkelen van een beoordeling van de hersteloptie voor waterorganismen bij realistische blootstelling (inclusief multi-stress).
 3. Het ontwikkelen van een getrapte beslisboom voor effecten op sedimentorganismen (literatuurreview en experimenten).
 4. Deelname aan Nederlandse en Europese werkgroepen met betrekking tot aquatische effectbeoordeling.

Planning 1t/m4: eind 2013.

Resultaten

 • Validatie / kalibratie van TK/TD modellen met experimentele gegevens van Gammarus en Myriophyllum.
 • Wetenschappelijke publicatie over de validatie van de eerste tier met gegevens van microcosm- en mesocosmstudies voor herbiciden met verschillende werkingsmechanismen.
 • Wetenschappelijke publicatie over chronische toxiciteitstesten met niet-standaard soorten (voor kalibratie Geomean en SSD-methoden).
 • Bijdrage aan Glyceria testprotocol en ring-test.
 • Uitbreiding MASTEP-model voor andere populaties van macro-evertebraten en herstel.
 • Eerste aanzet tot getrapte beslisboom voor de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op sedimentorganismen.
 • Kennisoverdracht tijdens relevante workshops en congressen (onder andere SETAC, Fresenius, PEER etc).

Publicaties