Project

Effectiviteit teeltvrije zones

In het 7e Actieprogramma is aangegeven dat bredere teeltvrije zones van 2 meter bij overige wateren zullen worden ingevoerd, waarbij waterbeheerders de mogelijkheid krijgen op basis van hun kennis van lokale omstandigheden te bepalen waar een smallere teeltvrije zone afdoende is voor de waterkwaliteit en dat hiervoor een wetenschappelijk onderbouwde leidraad zal worden opgesteld.

De kwaliteit van oppervlaktewater voldoet op een aantal locaties in Nederland niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de KRW kwaliteitsdoelstellingen van oppervlaktewater te kunnen voldoen zijn in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AP) een aantal maatregelen opgenomen waaronder implementatie van een teeltvrije zone (TVZ) van 2 of 5 meter breed. Dit is voor een aantal teelt/ gebiedscombinaties breder dan zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Binnen de context van het 7e AP is de TVZ bedoeld om de directe belasting van het oppervlaktewater voortkomend uit het gebruik van meststoffen te reduceren. De effectiviteit van implementatie van TVZ is afhankelijk van een aantal factoren. Op locaties waar de waterkwaliteit voldoet krijgen waterbeheerders de mogelijkheid af te wijken van de voorgenomen breedte (2-5 m). Daarvoor wordt een handzame leidraad gemaakt. Deze kennisdeskvraag zal input generen voor invulling van deze leidraad m.b.t. effectiviteit van bredere teeltvrije zones.

Publicaties