Project

Energie en CO2 Energiemonitor paddenstoelen

Door het Ministerie van LNV, de Vakgroep Paddenstoelen van de LTO en het PT is een 2de ronde Meerjarenafspraak Energie getekend. Doelstellingen hiervan zijn om t.o.v. 2005 in 2011 de Energie-Efficiëntie (EE) met 14.5% te hebben verbeterd.

Doelstellingen project

Het toepassen van Duurzame Energie (DE) is, in 2de ronde Meerjarenafspraak Energie, als speerpunt gesteld. Hierbij is ook overeengekomen om de jaarlijkse voortgang in deze te monitoren.

Aanpak en tijdspad

 • De vragenlijsten worden, na eventuele aanpassingen in overleg met de stuurgroep, naar de ± 75 aan de MJA-e deelnemende paddenstoelenbedrijven verstuurd. Bij de aangeschreven bedrijven wordt indien nodig tot 2 maal navraag naar de data gedaan, vervolgens worden de data ingevoerd en verifieerd. De data worden bewerkt (o.a. berekening samengestelde parameters) en in het voor analyse met SPSS geschikte format gebracht.
 • De gegevens worden geanalyseerd d.m.v. (multiple) regressieanalyse en variatieanalyse.
 • Het energieverbruik (gas, elektra en het totaal verbruik aan primaire energie) per eenheid wordt vergeleken met de voorgaande jaren. Hierbij wordt de thermische component van de EE gecorrigeerd volgens het aantal graaddagen.
 • Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het toepassen van duurzame energie (type, aandeel, aantal bedrijven, levering naar buiten) in vergelijking met voorgaande jaren.
 • Vervolgens wordt de per bedrijf gerealiseerde EE vergeleken met de op het bedrijf gerealiseerde energiebesparingsmaatregelen.
 • De ontwikkelingen in bedrijfsgrootte, opbrengst/m2, assortiment en oogstmethode worden in kaart gebracht, alsmede de invloed hiervan op de EE.
 • Het totale energieverbruik in de sector wordt berekend door de energieverbruiken per eenheid te vermenigvuldigen met de productieomvang. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de vermeden uitstoot van CO2 op het gemiddelde bedrijfsniveau en op sectorniveau.
 • C point, een dochter van DLV Plant, is bij de monitoring betrokken door een bijdrage in de interpretatie van analyseresultaten en ontwikkelingen in de paddenstoelensector. Hierbij wordt Cpoint geen inzicht gegeven in gegevens van individuele bedrijven.
 • De resultaten worden gepresenteerd aan de werkgroep MJA-e en gerapporteerd in het jaarlijkse sectorrapport. Voor de individuele bedrijfsrapportages wordt een samenvatting van het sectorrapport gegeven, plus in tabelvorm de EE-prestatie van het betreffende bedrijf in vergelijking met het gemiddelde van de sector. Verzending van deze gegevens naar de individuele bedrijven wordt door PPO verzorgd.

Resultaten

De resultaten zijn een jaarlijks overzicht van:

 • Het gemiddelde energieverbruik (gas, elektra en totaal primaire energie) per eenheid op bedrijfsniveau
 • De ontwikkelingen in de sector m.b.t. het aantal bedrijven, de bedrijfsgrootte, en productie
 • Het totale energieverbruik in de sector
 • De besparingen in euro’s
 • Het verband met de genomen energiebesparingsmaatregelen
 • Het toepassen van duurzame energie (type, aandeel, aantal, levering naar buiten)
 • De vermeden CO2 uitstoot
 • De invloed van omgevingsfactoren
 • De invloed van bedrijfsfactoren

Conceptrapportage Sectorrapport vindt jaarlijks vóór 1 oktober plaats. Eindrapportage volgt voor 15 oktober, danwel na afstemming met de Stuurgroep. De samenvatting en de Bedrijfsrapportage worden voor eind oktober door PPO naar de deelnemende bedrijven verstuurd.

Publicaties