Project

Energiemonitor van de Nederlandse Glastuinbouw boekjaren 2018 tot en met 2020

Tussen de Nederlandse glastuinbouw en de Nederlandse overheid is een Meerjarenafspraak Energietransitie 2014-2020 gemaakt met daarin een doel voor de CO2-emissie in 2020. Wageningen Economic Research voert jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw. Hierin wordt de CO2-emissie, de energie-efficiëntie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorzieningsopties zonder CO2-emissie gekwantificeerd.  

Meerjarenafspraak

Voor de Nederlandse glastuinbouw is energie een belangrijke productiefactor. De energievoorziening van de glastuinbouw steunt voor een belangrijk deel op aardgas en dat brengt CO2-emissie met zich mee. In de Meerjarenafspraak Energietransitie 2014-2020 staat de CO2-emissie centraal en is een doel voor 2020 overeengekomen. Reductie van de CO2-emissie kan via twee hoofdlijnen: energiebesparing (vraagreductie) en energievoorziening zonder CO2-emissie (duurzame energie, inkoop warmte en inkoop elektriciteit).

Wageningen Economic Research voert sinds 1990 jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw. Hierin worden jaarlijks de energiebalans en de ontwikkeling van de fysieke productie van de glastuinbouw, de CO2-emissie, de energie-efficiëntie, het aandeel duurzame energie en het aandeel van de energievoorzieningsopties zonder CO2-emissie gekwantificeerd. Bovendien worden de achterliggende ontwikkelingen geanalyseerd, de uitkomsten geduid en een doorkijk naar 2020 gemaakt.

Inventarisatie

Voor dit alles wordt jaarlijks uit een reeks van vooral externe databronnen informatie verzameld. Bovendien wordt een inventarisatie van het de projecten met duurzame energie gemaakt. De informatie en inzichten dienen vaak ook als basis voor andere energiegerelateerd onderzoek. De resultaten van de Monitor worden per jaarlijks deelproject verwerkt in een openbare rapportage van Wageningen Economic Research, vergezeld van een update van het Protocol.

Het projectplan omvat drie deelprojecten over de periode 2019-2021. In het eerste deelproject dat wordt uitgevoerd in 2019 worden de resultaten van het kalenderjaar 2017 definitief gemaakt en worden voorlopige resultaten van kalenderjaar 2018 gemaakt, enzovoort. De kosten van het project worden gezamenlijk gefinancierd door de convenantspartijen, het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland.

Publicaties