Project

Energieonderzoek groen licht

In de afgelopen 10 jaar is het gebruik van elektriciteit voor assimilatiebelichting in de glastuinbouw sterk toegenomen. Dit is een trend die moeilijk te keren is, maar om de doelstelling van een energieneutrale glastuinbouw te halen, zal er wel een trendbreuk moeten komen. Dat betekent dat de efficiëntie van het gebruik van (assimilatie)licht verhoogd zal moeten worden in plaats van de intensiteit.

Over het algemeen wordt er in de tuinbouw belicht met SON-T of met LED lampen, beide met een groot aandeel rood licht. Door andere lichtkleuren, zoals verrood of groen licht gericht te gebruiken, is de morfologie van het gewas, lichtbenutting en assimilatenverdeling zodanig te veranderen dat het gebruik van natuurlijk licht en lamplicht verbeterd wordt. Er is in de afgelopen jaren redelijk wat onderzoek gedaan aan het sturen van de gewasgroei met rood, blauw en verrood licht. Echter, van de invloed van groen licht op groei en productie is (nog) weinig bekend. De studies die er gedaan zijn, zijn vaak aan kleine planten gedaan (Arabidopsis, sla), maar niet aan hoog opgaande gewassen of teelten in een echte kas.

Samenvatting

In dit project willen we onderzoeken hoe we in de glastuinbouw gebruik kunnen maken van groen licht om de benutting van het licht voor verschillende gewassen te verbeteren.

De beschikbare literatuur over de effecten van groen licht op groei, ontwikkeling, productie en onderliggende fysiologische processen wordt verzameld, gerangschikt en geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar verschillende gewasgroepen, te weten snijbloemen, potplanten, groentegewassen en vruchtgroentegewassen. Deze literatuurstudie moet een antwoord geven op de vragen hoe het signaal van het groene licht door de plant opgevangen wordt, welke processen beïnvloed worden, bij welke intensiteit en belichtingsduur dat gebeurt, en hoe dit afhangt van de aanwezigheid van andere lichtkleuren. Hierbij hoort ook de effecten in zomer of winter (veel of weinig zonlicht), en in hoeverre effecten algemeen zijn (en dus gelden voor alle gewassen) of specifiek zijn voor soorten of rassen.

Roadmap

Deze gegevens moeten leiden tot een road map voor de mogelijkheden die er zijn om met (additioneel) groen licht gewassen te sturen en de benutting van zon- en lamplicht te verbeteren. In deze studie wordt ook gekeken naar welke kennis nog ontbreekt over groen licht en hoe deze kennis te verkrijgen zou zijn.

 

Publicaties