Project

ER nieuwe methoden

In opdracht van het ministerie van LNV wordt binnen de klimaatenveloppe gewerkt aan maatregelen die moeten zorgen voor emissiereductie op het gebied van bomen en bossen, vastlegging van koolstof in de bodem en op het gebied van methaanemissies uit stal en opslag.

Om in de toekomst het effect van dergelijke maatregelen mee te kunnen nemen in de (inter)nationale klimaatrapportages moeten deze maatregelen worden ingebouwd in de bestaande rekenmethodiek die wordt gebruikt om de emissiecijfers te berekenen. Deze emissiecijfers worden geleverd aan de Emissieregistratie (ER). In dit project worden voorbereidingen getroffen om de methode voor emissies van methaan en uit bomen en bossen aan te passen. Voorbereiding voor de maatregelen voor vastlegging van koolstof in de bodem wordt gedaan via het programma Slim Landgebruik.

Publicaties