Project

EU-Cofin 2018 Biomonitor

BioMonitor is an EU Horizon 2020 project which plans to establish a sustainable statistics and modelling framework for the bioeconomy. The BioMonitor consortium is composed of a team of universities, statistical and standardisation institutes as well as consultancies and data modelling experts. The project has started in June 2018 and will end in May 2022. It is coordinated by WUR.

Huidige statistische systemen (bv. Eurostat, FAO) bevatten voornamelijk socio-economische en technische informatie over de traditionele sectoren binnen de circulaire bioeconomie (bv. agro-food, papier en pulp, bioenergie, voerindustrie). Daarentegen bevatten ze nauwelijks tot geen informatie over de innovatieve biobased sectoren (bv. biochemie, bioraffinage).

BioMonitor gaat deze leemte vullen door het ontwikkelen en operationaliseren van een data- en analyse framewerk (respectively subthemes 1b and 1c). Deze moet verschillende stakeholders (beleidsmakers, de industrie, statistici, onderzoekers en douanemensen) in staat stellen om socio-economische en milieu/klimaatindicatoren te monitoren en te meten.

Het consortium wordt geadviseerd door een platform met stakeholders uit de gehele biobased waardenketens zoals de industrie (Biobased Industries Consortium en European Bioplastics), statistische bureaus (CBS, Eurostat), nationale/EU overheden en standaardisatiebureaus (NEN). Die adviezen betreffen het maken van juiste keuzes over a) het opzetten van een geharmoniseerd monitor- en analysesysteem; en b) het regelmatige updaten van o.a. marktverkenningen voor biobased producten, indicatoren en de impact van strategische en beleidsbeslissingen voor concurrentiepositie en duurzaamheid van het EU bedrijfsleven.

Publicaties