Project

EU-Cofin 2018 NEWBIE

De gemiddelde leeftijd van eigenaren van land- en tuinbouwbedrijven in Europa maar ook in Nederland ligt hoog terwijl er relatief weinig bedrijfsopvolgers beschikbaar zijn. Voor de vitaliteit, de weerbaarheid en veerkracht maar ook voor de innovatiecapaciteit in de land- en tuinbouw kunnen nieuwe intreders in de land- en tuinbouw een belangrijke rol vervullen. Onder nieuwe intreders verstaan wij iedereen die een nieuw land- of tuinbouwbedrijf start of betrokken raakt bij een land- en tuinbouwbedrijf en een substantieel deel van zijn of haar inkomen hier uit haalt. Nieuwe intreders brengen in het algemeen innovaties en ondernemerschap met zich mee als ook specifieke competenties en vaardigheden ontwikkeld in banen buiten de land- en tuinbouw. Zij ontwikkelen nieuwe business- en verdienmodellen waarbij in het algemeen de nadruk ligt op het creëren van toegevoegde waarde en het ontwikkelen van nieuwe korte ketens. Vaak is een belangrijke drijfveer van nieuwe intreders het werken aan en ontwikkelen van duurzamere en veerkrachtige productiesystemen. In newbie wordt een uitvoerige analyse gemaakt van motieven en drijfveren van nieuwe intreders, hun specifieke aanpak en innovatiekracht en de impact die zij hebben op innovaties in de landbouw en acceptatie van nieuwe ontwikkelingen. Het NEWBIE project (een thematisch netwerk) faciliteert de ontwikkeling en verspreiding van deze nieuwe businessmodellen modellen over Europa, zodat succesvolle business modellen vanuit verschillende landen ook hun toepassing krijgen in o.a. Nederland.