Project

EU-taxonomie uitwerkingen m.b.t. biodiversiteit en klimaat

Op 1 januari 2022 is het eerste deel van de Europese Taxonomieverordening in werking getreden. In deze verordening is een lijst met duurzame economische activiteiten opgenomen waarover wordt gerapporteerd door ondernemingen, de zogenoemde EU-Taxonomie. Investeringen en activiteiten worden als ‘groen’ aangemerkt volgens bepaalde criteria. Het doel van de EU-taxonomie is het risico van greenwashing en marktfragmentatie bij de classificatie van groene activiteiten en investeringsprojecten te beperken. De EU Taxonomie is onderdeel van een bredere Europese agenda rondom verduurzaming van de economie.

Het ministerie van LNV heeft WUR gevraagd een analyse uit te voeren op de voorgestelde criteria binnen de Taxonomie biodiversiteit en klimaatmitigatie- en adaptatie en deze inhoudelijk van commentaar te voorzien in het kader van de onderhandelingen op EU niveau. Op verzoek van het ministerie zal een drietal producten worden opgeleverd, te weten: 1) Een quickscan op bestaande conceptvoorstellen ten behoeve van klimaatmitigatie en -adaptatie gericht op een drietal economische activiteiten, 2) een quickscan voor de zuivelketen in relatie tot certificeringssystemen, en 3) een aanscherping van een bestaande quickscan op basis van aanstaande tweede conceptuitwerking ten behoeve van biodiversiteit. Op basis van de uitkomsten van de analyse zullen tevens aanbevelingen worden gedaan richting LNV. De informatie zal gerapporteerd worden in een door het ministerie aangeleverd format (tabel).

Publicaties