Project

Europese samenwerking bomen (EUFORGEN)

CGN levert namens Nederland een bijdrage aan de implementatie van een Resolutie van de Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe  MCPFE/ “Forest Europe” betreffende een effectieve conservering en duurzaam gebruik van genenbronnen van bomen in Europese bossendoor deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in Nederland die worden vastgelegd in de EUFGIS database (www.eufgis.org).

Het European Forest Genetic Resources programma (EUFORGEN) is opgericht om de mede door NL ondertekende Resolutie 2 van de in Straatsburg gehouden Ministersconferentie betreffende de bescherming van bossen in Europa te implementeren.

In het kader hiervan levert CGN namens Nederland een bijdrage door deelname aan het EUFORGEN programma (www.euforgen.org) en door het aanwijzen van Dynamic Conservation Units (DCU) van autochtone boomsoorten in NL voor opname in de EUFGIS database.

Er wordt schriftelijk aan de bosbouwpraktijk gerapporteerd in een artikel in het Vakblad NBL op basis van een EUFORGEN rapport en er wordt gepubliceerd in een Internationaal Vaktijdschrift.

Gerealiseerde producten 2019

  • Deelname aan de Steering Committee meeting in Luxemburg (april 2019). Tijdens de meeting is het programma voor de komende twee jaar vastgesteld.
  • Actieve bijdrage aan de werkgroep ‘Decision support tool for gene conservation units’. Een rapport met enkele case studies die de werkingswijze van de tool laten zien aan de hand van voorbeelden (es, silver fir) werd eind 2019/afgerond.
  • Uitkomsten van de survey ‘what are the needs and priorities in policies, research and actions related to forest genetic resources (FGR)’ zijn als aanbevelingen tijdens een science-policy event in Brussel, December 2019 gepresenteerd.
  • Bijdragen aan de Task Force on Ash dieback die de mate van ziekte verspreiding (essentaksterfte) in Europese landen en specifiek in genenconserveringsunits vaststelt. Met een vragenlijst is beoordeeld of de bestaande in situ Gene Conservation Units voldoen om de gewone es in Europa te behouden, en zijn reeds genomen ex situ-maatregelen in de EUFORGEN-lidstaten in zichtelijk gemaakt.
  • Review van de rapportage van de Working Group ‘Genetic aspects in production and use of forest reproductive material’. Het doel van de werkgroep is te onderzoeken hoe genetische aspecten in productieketen van bosbouwkundig teeltmateriaal worden beïnvloed.
  • Afgelopen jaar zijn veldbezoeken afgelegd in zaadopstanden van diverse soorten om te beoordelen of ze kunnen voldoen aan de minimum criteria die worden gesteld aan een Gene Conservation Unit. Op basis van deze gegevens zijn van Prunus padus, Rhamnus frangula en Cornus sanguinea populaties geselecteerd. In totaal zijn twee nieuwe gene conservation units voor deze soorten aan de EUFGIS database toegevoegd.
  • Jaarlijkse financiële contributie vanuit Nederland voor het EUFORGEN netwerk.

    Publicaties