Project

Evaluatie maatregelen voor vastleggen koolstof in lange-termijnexperimenten

De kennis en data over de potentie voor bodemkoolstofvastlegging door verschillende bodemmaatregelen is nog beperkt beschikbaar. Om vast te stellen in welke mate bodemmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de koolstofvastlegging in de bodem, is het nuttig deze bijdrage te bepalen aan de hand van langlopende onderzoektrajecten. Zo komt voor de praktijk onderbouwde informatie beschikbaar.

Ook kan -ten behoeve van de rapportage- de klimaatwinst van verschillende bodemmaatregelen beter worden ingeschat. Zo komt de daadwerkelijke bijdrage van maatregelen aan de reductiedoelstelling van 1.0 Mton CO2 -door slim landgebruik- consistent in beeld. In Nederland zijn op dit moment een beperkt aantal bodemgerelateerde Lange Termijn Experimenten (LTEs) actief. Deze zijn meestal gericht op milieudoelen anders dan klimaat en dus niet specifiek gericht op klimaatspecifieke doelen. In deze (bestaande) LTEs wordt ook niet altijd de rol van de bodem meegenomen als optie voor het beperken van de broeikasgasemissie uit de landbouw of het opslaan van C uit CO2.

Maatregelen

Desondanks is er een set aan opties en mogelijke maatregelen die leiden tot emissiebeperking en -vastlegging die gedeeltelijk worden getoetst in de praktijk (zie bijvoorbeeld PPS bodem). In project 2.1 zijn de meest potentierijke maatregelen als het gaat om CO2-vastlegging voor de sectoren veehouderij en akkerbouw in kaart gebracht. Ook is in kaart gebracht welke specifieke maatregelen onderdeel uitmaken van de verschillende LTEs in Nederland (en België). In hoeverre deze maatregelen en acties breed te implementeren zijn in de landbouwpraktijk en of er potentie is voor implementatie en in hoeverre alle gewenste acties representatief zijn voor de landbouw als geheel en samen kunnen leiden tot de gewenste emissievermindering uit de landbouw, is mede aan de sectoren aan de klimaattafels.

Vaststellen van de capaciteit van minimaal 6 landbouwkundige maatregelen om (netto) koolstof (CO2) vast te leggen dan wel vast te houden in aansluiting bij de schattingen van Lesschen en Kuikman (2012). In eerste instantie wordt een protocol dat ontwikkeld wordt ten behoeve van de emissieregistratie (project 1.2) en rapportage van effecten van maatregelen en beheer van bodems (cropland and grazing management) gevolgd waarmee effecten van maatregelen kunnen worden geparameteriseerd. Maar, er is ook aandacht voor bredere aspecten van duurzaam bodembeheer zoals mate van bodemverdichting.

Publicaties