Project

Exploring new connections addressing the potential of biomass production for the bioeconomy

Voor de transitie naar een circulaire biobased economie, moeten meerdere biomassabronnen afkomstig uit verschillende primaire productiesystemen worden geïdentificeerd en optimaal worden benut. Dit vraagt om verkenning en validatie van nieuwe verbindingen tussen waardeketens en schalen, waarbij tradeoffs, synergiën en klimaatmitigatie in evenwicht moeten worden gebracht en hierbij moet rekening mee gehouden worden dat de vraag naar biomassa niet altijd overeenkomt met het aanbod.    

In de biobased economie worden niet-hernieuwbare fossiele bronnen vervangen door hernieuwbare biomassa om materialen en energie te produceren. De belangrijkste redenen om de transitie te maken van onze huidige voornamelijk lineaire fossiele economie naar deze circulaire biobased economie zijn het beperken van de opwarming van de aarde, het verminderen van schadelijke lekkages naar het milieu en het beëindigen van onze afhankelijkheid van eindige hulpbronnen. Een mogelijke keerzijde van het vervangen van fossiele bronnen door biologische bronnen zijn ongewenste effecten als gevolg van toegenomen concurrentie met biomassa die nodig is voor andere doeleinden, zoals voedsel, veevoer en biodiversiteit. Het is een uitdaging om nieuwe verbindingen en oplossingen te vinden voor biomassagebruik, terwijl dergelijke potentiële concurrentie in evenwicht gebracht wordt met vermindering van CO2 emissies, milieulekken en afhankelijkheid van eindige hulpbronnen. Er bestaat momenteel geen generiek kader om dit evenwicht te helpen vinden. Daarom is de ontwikkeling van een generiek raamwerk de algemene doelstelling van dit project om inzicht te verschaffen in het optimale circulaire en duurzame gebruik van verschillende soorten biomassa in de bio-economie ter vervanging van fossiele producten waarmee bijgedragen wordt aan bovengenoemde doelen. 

Als startpunt voor het ontwikkelen en testen van dit raamwerk hebben we lignocellulose biomassastromen geselecteerd waarvan verschillende potentiële bronnen in ons onderzoek zijn meegenomen. Activiteiten omvatten o.a. bepaling van de beschikbaarheid van biomassa, huidig ​​gebruik, mogelijke koppelingen met alternatieve biobased toepassingen, slimme meervoudige gebruiksoplossingen, bestaande barrières en het betrekken van relevante belanghebbenden. We zullen hierbij zoveel mogelijk bestaande tools en data voor het raamwerk gebruiken en de resultaten van andere projecten in KB34 meenemen. Uiteindelijk worden alle relevante aspecten geïntegreerd in het raamwerk en kunnen de resultaten ervan worden gebruikt als een routekaart voor de duurzame implementatie van het gebruik van lignocellulose-biomassa in de bio-economie. 

 

Publicaties