Project

Extra arealen natuur en natuurinclusief tbv NPLG

Oppervlakte extra natuur – Spoedvraag in het kader van NPLG Binnen het NPLG is het wenselijk om aan te kunnen geven hoeveel extra hectares natuur (en welke type natuur) er per regio (provincie) nodig zijn om de instandhoudingsdoelen van de VR en HR te kunnen halen. Om te komen tot een grove indicatie van de hoeveelheid die per provincie nodig is om de Natura 2000-doelen te halen wordt, gezien de enorme tijdsdruk en beperkte capaciteit, een quick scan uitgevoerd.

Binnen het NPLG is het wenselijk om aan te kunnen geven hoeveel extra hectares natuur (en welke type natuur) er per regio (provincie) nodig zijn om de instandhoudingsdoelen van de VR en HR te kunnen halen. Daarbij gaat het om hectares, die nodig zijn voor het vergroten van het oppervlak van de habitattypen en leefgebieden van soorten (uitbreidingsdoelstellingen) en het verbeteren van de condities van de habitattypen en leefgebieden van soorten (verbeterdoelstellingen).

De soorten en habitattypen kunnen daarbij geclusterd worden onder bepaalde natuur- of beheertypen (moeras, heide, extensief gebruikt kruidenrijk grasland etc.), zodat het voor het NLPG traject op een begrijpelijk manier kan worden voorgelegd door het rijk (LNV) aan de provinciale bestuurders. Om daadwerkelijk de gunstige staat van instandhouding te bereiken zullen ook andere maatregelen moeten worden genomen, die los staan van hectares nieuwe natuur, zoals vermindering van stikstofdepositie of andere drukfactoren (recreatie, visserij etc.).

Publicaties