Project

Familievoeren

De varkenshouderij is de afgelopen jaren sterk geïntensiveerd en ingericht op menselijk handelen en efficiency. Hierdoor is de draagkracht van dieren afgenomen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat systemen waarin dieren meer van hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, de draagkracht van dieren vergroten en daarmee gezondheidsproblemen (met als gevolg medicijn- en antibioticagebruik) en welzijnsproblemen (bijvoorbeeld staartbijten, dat vaak al in de kraamstal begint, en daarmee samenhangend het moeten toepassen van staart couperen) verminderen. De innovatie die wordt voorgesteld in dit project is een beoogd onderdeel van de transitie naar een duurzame varkenshouderij.

De innovatie in dit project is afgebakend tot de transitie naar een nieuw voerconcept voor zeugen en biggen waarin de biggen, net als in de natuur, leren eten en drinken van de zeug doordat ze samen met de zeug kunnen eten en drinken.

Systemen waarin varkens meer van hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen hebben de potentie om de veerkracht (resilience) van de dieren te vergroten. Het spenen van biggen kan tot welzijns- en gezondheidsproblemen leiden door een sterk verminderde draagkracht van de biggen. Spenen leidt vaak tot een lage voeropname, die gepaard gaat met diarree, infecties, groeivermindering en beschadigend gedrag.

Een tijdige en voldoende opname van voer is cruciaal om deze problemen te verminderen, maar biggen hebben voorafgaand aan het spenen vaak hun eetgedrag nog onvoldoende ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat het aanleren van eetgedrag van de biggen door de zeug de voeropname van biggen rondom spenen kan bevorderen waardoor de speenproblematiek vermindert.

Doel van dit project

Doel van het project is het ontwikkelen van een innovatief voerconcept voor zeugen en biggen dat aansluit bij het natuurlijke gedrag. De innovatie betreft zowel een nieuw voersysteem als ook een nieuw voertype. In het nieuwe concept wordt, door het eet/drink-aanleergedrag van de zeug te stimuleren/faciliteren, de voeropname van biggen rondom het spenen bevorderd, zodat de negatieve effecten van het speenproces voor welzijn en gezondheid verminderen. Bovendien wordt via een nieuw voertype beoogd om het conditieverlies van de zeug tijdens de lactatie en de daarmee geassocieerde vruchtbaarheids- en welzijnsproblemen te verminderen.

Hiermee draagt het project bij aan de economische kracht en het imago van de sector, aan wetenschappelijke inzichten aangaande informatieoverdracht tussen zeugen en biggen, en aan maatschappelijke uitdagingen op het vlak van diergezondheid en welzijn, zoals het verminderen van antibioticaverbruik, beschadigend gedrag, uitval bij biggen en beperken van conditieverlies van de zeug.

Om het nieuwe concept succesvol in de praktijk in te kunnen passen in een totaalconcept voor duurzame en klimaatneutrale varkenshouderij, wordt vanaf de start van het project beschouwd wat de consequenties van de innovatie zijn voor belangrijke themas als klimaat, hygiëne, en circulaire economie en wat er gedaan kan worden om eventuele negatieve afwentelingen te voorkomen.

Publicaties