Project

Flagship 1: Alternative futures of a circular bio-based society: the environmental and economic consequences of adopting circularity at different spatial scales

De transitie naar een circulaire bio-samenleving vereist kennis over de ecologische en sociaaleconomische principes van het toepassen van circulariteit op verschillende schaalniveaus (land, continent, wereld). Het doel van dit project is het ontwerpen en evalueren van toekomstige scenarios van een circulaire bio-samenleving in Nederland - verschillend in schaal van circulariteit - en hun gerelateerde ecologische en sociaaleconomische gevolgen.    

Met een groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar voedsel. Dit zorgt voor een discrepantie tussen voedselproductie en milieu aangezien voedselproductie en met name de productie van dierlijke producten, een grote negatieve invloed heeft op ons milieu. Ons voedselsysteem is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgassen die vrijkomen als gevolg van menselijk handelen en het gebruikt 40% van al het land wereldwijd dat niet bedekt is met ijs of uit woestijn bestaat. De vraag is dus: Hoe kunnen we de groeiende wereld bevolking voorzien van voedsel met respect voor onze planeet?

Circulariteit

In onze zoektocht naar oplossingen zien we dat meer en meer wetenschapper pleiten voor een transitie naar een circulair voedselsysteem. In een dergelijk circulair voedselsysteem vormt plantaardige biomassa de basis, en zal deze primair worden gebruikt voor het produceren van voedsel. De gerelateerde bijproducten en voedselresten zullen vervolgens hergebruikt of gerecycled moeten worden. Dit kan door ze bijvoorbeeld aan dieren te voeren (dieren zullen deze reststromen omzetten tot hoogwaardige eiwitten) of door er bio-energie van te produceren (waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen vermeden wordt). Hoewel de principes van circulariteit wetenschappelijk bekend zijn en resoneren in de samenleving, weten we nog niet wat de werkelijke implicaties van zo'n systeem zullen zijn in onze samenleving. Met andere woorden, de gevolgen van het streven naar circulariteit op verschillende schaalniveaus (bijv. Regio, land of Europese Unie) in termen van milieu- en sociaal- economische prestaties van het voedselsysteem zijn nog onbekend.

Onze doelstelling is daarom om alternatieve toekomstbeelden te ontwikkelen (die verschillen in de schaalniveaus) van een circulaire samenleving in Nederland, en de milieu- en sociaal- economische gevolgen daarvan te evalueren. Onze resultaten zullen een uitgebreide kennisbasis vormen voor bijvoorbeeld de politiek en beleidsmedewerkers over de implicaties van een circulair voedselsysteem en de weg ernaar toe.

Publicaties