Project

Flagship 4: Circularity by Design

Binnen het Flagship project Circularity by Design worden circulaire (her)ontwerpprincipes toegepast om binnen de Amsterdamse Metropoolregio een duurzaam agri-food systeem te ontwerpen. In verschillende Living Labs wordt diverse instrumenten getest en ontwikkeld om te komen tot hoogwaardig hergebruik van voedsel (rest)stromen. Hiervoor wordt er samengewerkt met AMS Institute, 12 verschillende disciplines binnen WUR, en verschillende lokale Amsterdamse partners.

Uitdijende steden

Zowel de wereldbevolking, als het aantal mensen dat wereldwijd in steden leeft, groeit. De verwachting is dat in 2050 zon 75% van de wereldbevolking in steden woont. Dit legt een druk op het huidige voedsel systeem. Het voeden van een steeds verder uitdijende stad vraagt in toenemende mate om een circulaire aanpak.

Project Circularity

Binnen het Flagship project Circularity by Design worden circulaire (her)ontwerpprincipes toegepast om binnen de Amsterdamse Metropoolregio een duurzaam agri-food systeem te ontwerpen. De belangrijkste vraag is hoe de reststromen (waaronder surplus, afval en bijproducten) tot een hoger niveau kunnen worden verwaard (upcycled) en (opnieuw) kunnen worden ingezet in de voedsel of andere ketens. Het creëren van een complexe, samenhangende keten, waarin zowel eindproduct als reststromen rondgaan vraagt om een integrale aanpak.

Daartoe zullen inventarisaties plaatsvinden om de stromen in kaart te brengen, alsook de technische en organisatorische vernieuwingen die nodig zijn om circulariteit te bereiken. Binnen 4 Urban Challenges worden via living labs in samenwerking met lokale stakeholders en op verschillende schaalniveaus instrumenten ontwikkeld en getest. Daarmee kan men binnen verschillende scenarios tot beslissingen rondom (her)bestemming en bewerking komen. De geïdentificeerde Challenges zijn:

  1. Urban food systems
  2. Organic household waste
  3. Urban food production
  4. Cirular way of living
circularity by design

Kringloopontwerpen

Samen met AMS Institute en WUR expertise uit 12 verschillende disciplines en lokale Amsterdamse stakeholders wordt tussen 2019 2022 gewerkt aan integrale kringloopontwerpen, met aandacht voor multi-stakeholder dialoog en governance, voedsel en biomaterialen, diervoeder en veiligheid, nutriënten, bodem en gewassen, en reststromen in de urbane omgeving. Voor verschillende, veelbelovende scenarios worden transitiepaden geschetst, inclusief essentiële economische, technische en sociale randvoorwaarden.

 

Publicaties