Project

Fokdoelen en runderrassen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Dit project heeft als doel de transitie naar een natuurinclusieve rundveehouderij in Nederland te ondersteunen met onderzoek, monitoring en kennisdeling tussen onderzoek en praktijk. Centrale vraag is welke dierkenmerken (fokdoel, ras) een meerwaarde hebben in een natuurinclusieve rundveehouderij (melkveehouderij), en in hoeverre het belang van dierkenmerken afhangt van specifieke bedrijfsomstandigheden (genotype-milieu interactie). Er wordt gekozen voor een integrale benadering, waarbij de (causale) relaties tussen biodiversiteitsindicatoren, bedrijfskenmerken, dierprestaties en verdienmodellen in samenhang worden onderzocht.

Een natuurinclusieve rundveehouderij heeft als doel om de biodiversiteit op bedrijfsniveau en in de directe omgeving en het landschap te bevorderen en in stand te houden. De veestapel (en de gewassen) maken een belangrijk onderdeel uit van de biodiversiteit (de genetische diversiteit) op het bedrijf. De eigenschappen van de koeien (het fokdoel) en het ras moeten goed passen bij het natuurinclusieve bedrijfssysteem.

Behoud van biodiversiteit een hoofddoel

Centrale vraag is welke dierkenmerken (fokdoel) en welke rassen een meerwaarde hebben in natuurinclusieve bedrijfssystemen, waarbij behoud van biodiversiteit een hoofddoel is. Relaties tussen biodiversiteitsindicatoren, bedrijfskenmerken, dierprestaties en verdienmodellen voor de veehouder worden op bedrijfsniveau in kaart gebracht. Verzamelde gegevens worden vergeleken met andere bedrijven en met beschikbare data en literatuur (benchmarking).


In het project wordt onderzocht of de beoogde transitie naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw ook kan bijdragen aan het behoud en optimaal gebruik van de van oorsprong Nederlandse dubbeldoel-rundveerassen. Verondersteld wordt dat deze robuuste rassen goed tot hun recht komen in extensievere systemen. Kennis en ervaringen worden uitgewisseld tussen bedrijven in netwerken en studiegroepen. De resultaten van het project dienen als inspiratiebron voor de gehele rundveehouderijsector, en met de opgedane kennis worden tools ontwikkeld voor ondernemers, die zich willen richten op de verdere ontwikkeling van hun natuurinclusieve bedrijfssysteem.

Publicaties