Project

Functionele biodiversiteit in en om de kas

De achteruitgang van de biodiversiteit is wereldwijd, dus ook in Nederland een groot punt van zorg. In glastuinbouwgebieden zijn terreinen (braakliggend land, wegbermen, ruimte om de kas bv) beschikbaar die kunnen worden ingezet voor biodiversiteitsherstel.

Biodiversiteit kan risicos met zich meebrengen, planten kunnen bijvoorbeeld insecten en virussen bevatten die schadelijk zijn voor de productiegewassen. Maar biodiversiteit kan juist ook functioneel zijn en een versterking voor de tuinbouw(sector) betekenen, mits op de juiste wijze vormgegeven en toegepast.

Doel: Onderzoeken hoe (nieuwe) glastuinbouwgebieden biodiverser kunnen worden ingericht op een wijze die winstgevend is voor zowel natuur als bedrijven. Het gaat dus om herstel/verbetering van biodiversiteit waarmee tegelijkertijd invlieg van schadelijke organismen wordt voorkomen en dat van nuttigen wordt versterkt (functionele biodiversiteit).

Vernieuwing: Biodiversiteit om de kas inzetten voor problemen met schadelijke wantsen en suboptimale bestuiving in de kas is vernieuwend. Biodiversiteit om de kas wordt zo geen risico meer, maar draagt bij aan een duurzame en natuur-inclusieve glastuinbouw. Ook vernieuwend is de aandacht voor de relatie tussen biodiversiteit in- en om de kas.

Impact:

levert het project betere mogelijkheden om schade door binnenvliegende wantsen in uiteenlopende gewassen te voorkomen, en geeft dit een verminderde afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Voor zacht fruit draagt dit project bij aan een betere bestuiving en een aanvullende bestrijding van verschillende plagen. Verder zal meer biodiversiteit in glastuinbouwgebieden bijdragen aan een beter imago van de sector en leefomgeving.

betekent dit project dat er kennis opgebouwd wordt over de invloed van de directe omgeving van kassen op plaagbestrijding en bestuiving in kassen. Deze kennis is niet of nauwelijks aanwezig. Gezien het wereldwijde belang van biodiversiteitsherstel en tegelijkertijd ook de groei van bedekte teelten/glastuinbouw, is het belangrijk bij te dragen aan wetenschappelijke onderbouwing van deze aanpak.

is het verbeteren van de biodiversiteit cruciaal; dit project draagt daar aan bij. Verder heeft het biodiverser inrichten van glastuinbouwgebieden positieve invloed op de woon- en werkomgeving, en dus welbevinden, van veel mensen. Bovendien wordt het glastuinbouwgebied aantrekkelijker voor recreatie.

Publicaties