Project

Fytosanitair Belangrijk voor Nederland BV

Nederland speelt internationaal een belangrijke rol in de import, export en teelt van uitgangsmateriaal, groenten, bloemen en fruit. Het is daarom belangrijk dat Nederlandse handelsstromen en teelten gevrijwaard blijven van schadelijke organismen. In dit publiek-private onderzoekproject wordt daarom kennis ontwikkeld over organismen die hier nu nog niet voorkomen, maar die wel een concrete bedreiging vormen voor de Nederlandse teelt en handel.

Regelmatig duiken problemen op met quarantaine-organismen (Xylella, Ralstonia en recentelijk tomato chlorosis). Internationalisering, grotere complexiteit van voedselproductieketens, klimaatverandering en toenemende resistentie van ziekteverwekkers maken dat de kans op nieuwe, onvoorziene problemen door deze organismen toeneemt. Met alle gevolgen van dien voor teelt en handel. Vaak is er bij een nieuwe uitbraak te weinig bekend over het organisme op het gebied van detectie en identificatie, waardplanten en epidemiologie.

Voorkomen van risico’s

Overheid en bedrijfsleven hebben de ambitie om fytosanitaire risico’s te voorkomen of te beheersen. Daarvoor moet voldoende kennis beschikbaar zijn over de risicovormende organismen. Kennis die door NVWA, keuringsdiensten, bedrijven, handelaren in de Nederlandse land- en tuinbouw gebruikt kan worden om Nederland te vrijwaren van ongewenste schadelijke organismen.

Doel

Verzamelen van fytosanitaire kennis over organismen die een mogelijke bedreiging vormen voor de Nederlandse land- en tuinbouw en die een antwoord moeten geven op één van de drie basisvragen:

  • Hoe detecteer of identificeer ik het organisme?
  • Welke waardplantenreeks heeft het organisme?
  • Wat is de epidemiologie van het organisme?

Aanpak

In dit vier jaar durende project werken bedrijfsleven en overheid aan een aantal organismen die een mogelijke bedreiging vormen voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Hiervoor wordt gezamenlijk een prioriteitenlijst opgesteld van de organismen waarover we kennis willen ontwikkelen en die antwoorden moeten geven op hierboven genoemde drie vragen.

Daarbij zal worden gelet op een goede balans tussen het verkrijgen van fundamentele kennis over fytosanitaire organismen enerzijds en het toepassen van die kennis in de praktijk bij bedrijfsleven en toezichthoudende organisaties (NVWA en keuringsdiensten) anderzijds. Voor 2019 zijn de volgende onderwerpen gekozen:

Beoogde resultaten

  • Kennis over bedreigingen voor de Nederlandse land- en tuinbouw
  • Mogelijkheden detectie- en identificatie methoden voor keuringsdiensten en NVWA
  • Waardplantenreeks
  • Kennis over de epidemiologie
  • Referentie isolaten in referentie collecties
  • Referentie data in databases

Publicaties