Project

Genialg

GENIALG is een Innovation Action gefinancierd onder Horizon 2020 (Blue Growth call). Het doel van GENIALG is bij te dragen aan de groei van de Europese blauwe economie door de ontwikkeling van hoog-productieve en duurzame zeewier productiesystemen en bioraffinage naar hoogwaardige toepassingen. De output van het project is van belang voor huidige en toekomstige kweekbedrijven, de verwerkende industrie, maar ook voor beleidsvorming.

In GENIALG worden nieuwe productiesystemen, hoog productieve variëteiten en bio-raffinage concepten van zeewieren ontwikkeld om de economische, ecologische en sociale duurzaamheid van zeewierteelt in Nederland en Europa te maximaliseren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven.

Concrete outputs van GENIALG zijn onder andere:

  • Selectie van hoog productieve Ulva spp. lijnen
  • Ontwikkeling van biobank methoden voor leverantie van kwalitatief goed uitgangsmateriaal
  • Kwantificatie en waardering van ecosysteem diensten, in het bijzonder de bijdrage van zeewierkweek aan biodiversiteit
  • Bepaling beste kweeklocaties en draagkracht voor zeewierkweek in de Oosterschelde, en dit als voorbeeld voor andere locaties in Nederland-EU.
  • Economische analyse van nieuwe productiemethoden en toepassingen voor zeewier; inclusief aanbevelingen van optimalisatie
  • LCA analyse van de belangrijkste nieuwe toepassingen, inclusief aanbevelingen voor reductie van negatieve impacts/optimaliseren van positieve impacts

Het GENIALG consortium bestaat uit 19 partners uit zes landen, en wordt gecoördineerd door het CNRS (Frankrijk). GENIALG wordt door de industrie gedreven, en is er op gericht bedrijven (kweek en bioraffinage) en experts op het gebied van zeewier cultivatie, genetica en metabolomics samen te brengen.

Binnen GENIALG is Nederland vertegenwoordigd via 3 onderdelen van Wageningen Research. Doelstellingen van de diverse Nederlandse partners zijn:

  • Wageningen Plant Research (WPR): optimaliseren van de zeewierteelt o.a. via karakterisering en selectie van hoogproductieve groenwier variëteiten en methodes te ontwikkelen voor de productie en conservering van kwalitatief goed uitgangsmateriaal (bio-banking).
  • Wageningen Economic Research (WEcR) in samenwerking met bedrijfsleven: toetsen of de geproduceerde zeewier voldoet aan de kwaliteitseisen van het bedrijfsleven, alsmede economische haalbaarheid en duurzaamheidsanalyse (LCA).
  • Wageningen Marine Research (WMR): ontwikkeling van een duurzame kweek van zeewier, o.a. door bepalen interacties zeewier en het mariene ecosysteem aan de hand van empirische en modelmatige studies.

Publicaties