Project

Gereedschapskist 2020

De Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer biedt praktische instrumenten die bosbeheerders, terreineigenaren en beleidsmakers kunnen ondersteunen bij het kiezen van klimaatslimme beheer- en inrichtingsmaatregelen in bos, landschappelijke beplantingen en natuurterreinen. Daarnaast biedt het informatie over de kosten van deze maatregelen en de effecten op de klimaat-, houtproductie-, natuur- en recreatiedoelen.

Klimaatenveloppes

In 2018, 2019 en 2020 zijn de klimaatenveloppes Bos, Natuur en Hout uitgevoerd, gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het doel van deze klimaatenveloppen is het uitvoeren van pilots gericht op klimaatslim bos- en natuurbeheer en het communiceren van de resultaten. De pilots worden uitgevoerd door een consortium van 38 projectpartners, dat getrokken wordt door Wageningen Environmental Research. De resultaten van deze pilots worden opgenomen in de zogeheten Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer.

Gereedschapskist

De Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer is te vinden op www.vbne.nl\klimaatslimbosennatuurbeheer. Deze site beschrijft maatregelen en voorbeeldprojecten voor klimaatslim bos- en natuurbeheer, met als doel beheerders te informeren en te inspireren. De paginas over maatregelen zijn algemeen van aard en beschrijven voor elke beheermaatregel het effect op klimaatmitigatie en adaptatie, de kosten en baten, de overige effecten en aandachtspunten en risicos. Voor elke maatregel is tenminste één voorbeeldproject opgenomen. De voorbeeldprojecten zijn specifiek en geven harde cijfers voor het effect op klimaatmitigatie en de kosten en baten van een maatregeluitvoering op een locatie. De voorbeeldprojecten zijn locaties in Nederland waar de maatregelen zijn uitgevoerd, vaak in het kader van een klimaatenvelop-pilot.

Lokale verschillen

Terreinbeheerders hebben te maken met een grote verscheidenheid aan situaties, gegeven onder andere de soortensamenstelling, bodemopbouw, geschiedenis, gebiedsgrootte, waterhuishouding, gewenste functievervulling en financiële situatie. Deze randvoorwaarden hebben grote invloed op de mogelijkheden voor het uitvoeren van klimaatslimme maatregelen. Gegeven de grote variatie is het ondoenlijk om advies te geven over specifieke gevallen. De Gereedschapskist is daarom zodanig opgezet dat de geïnteresseerde beheerder wordt uitgenodigd om rond te kijken welke maatregelen mogelijk zijn en om ideeën op te doen. De maatregelen zijn gerangschikt binnen themas, maar het is ook mogelijk om vrij te zoeken, of om voorbeeldprojecten te bekijken via een kaart.

Publicaties