Project

GES4SEAS: Achieving good envirionmental status for ecosystem services by accessing integrated impacts of cumulative pressures

Het primaire doel van GES4SEAS is de ontwikkeling van een risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik. Dit is dan de basis voor gebruik in een integraal afwegingskader voor het menselijk medegebruik binnen de draagkracht van het Noordzee ecosysteem. Er zullen dus tools ontwikkeld worden voor ecosysteem-gericht beheer van alle menselijke activiteiten en hun drukfactoren in relatie tot biodiversiteit doelstellingen (bijvoorbeeld het behalen van een Goede Milieu Toestand (GES) volgens de EU Kaderrichtlijn Marien) en het behoud van de levering van ecosysteem diensten. Dit integraal afwegingskader is met name bedoeld voor de planning van activiteiten die voortkomen uit de energie- en voedseltransitie tezamen met de verplichtingen voor natuurbescherming (inclusief het aanwijzen van beschermde gebieden).

Dit integraal afwegingskader is met name bedoeld voor gebruik bij de planning van activiteiten die voortkomen uit de energie- en voedseltransitie tezamen met de verplichtingen voor natuurbescherming (inclusief het aanwijzen van beschermde gebieden). Co-creatie met relevante partijen/sectoren is in de basis van het project. De basis voor dit afwegingskader is een risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik.

Dit betekent dat de volgende twee prioriteiten direct geadresseerd worden door dit project:

  • Ontwikkeling van risicobeoordeling van cumulatieve effecten van menselijk gebruik;
  • Ontwikkeling van een integraal afwegingskader voor inpassing van menselijke ingrepen en activiteiten binnen de grenzen van de draagkracht van het Noordzee ecosysteem.

Maar ook indirect kan bijdragen aan

  • Kennisontwikkeling over de systeemeffecten van een grote uit-rol van wind op zee
  • Stimuleren van natuurontwikkeling bij aanleg offshore installa-ties;
  • Pilots rond meervoudig ruimtegebruik;
  • Kennisontwikkeling over de technische en ecologische kosten en baten van waterstofopslag door prioritering van de systeem effecten en ecologisch kosten om zo richting te geven aan de benodigde kennisontwikkeling.

Omdat de resultaten van deze kennisontwikkeling vervolgens weer gebruikt kunnen worden om de risicobeoordeling van cumulatieve effecten te verbeteren en daarmee weer de bruikbaarheid van het afwegingskader ontstaat ook meerwaarde door de toepasbaarheid van die kennisontwikkeling.

Publicaties