Project

Gewasrestenmanagement tegen ziekten

Veel veroorzakers van ziekten en plagen overleven een gewas- of waardplantloze periode en vermeerderen op gewasresten om dan nieuwe vatbare gewassen in de rotatie te kunnen besmetten. Ook tijdens de gewasperiode kunnen er afstervend plantmateriaal van het gewas en van alternatieve waardplanten aanwezig zijn waarop de ziekteverwekkers zich kunnen handhaven.

Overleving op gewasresten is relevant voor o.a. voor Alternaria spp., Stemphylium spp, Fusarium spp, veroorzakers van schadelijke ziektes in o.a. aardappel, ui en suikerbiet. Het past in de ziektebeheersstrategie van de teler om de ziektedruk voor en tijdens de teelt te verminderen. Één van de mogelijkheden is de overleving van ziekteverwekkers in de gewasloze periode (en tijdens de teelt van niet vatbare groenbemesters en gewassen in de gewasrotatie) te belemmeren door gewasrestenmanagement.

Deze PPS richt zich op de effecten van mechanische bewerking van gewasresten en op de overleving van ziekteverwekkers in de tijd onder invloed van deze behandelingen. Gewerkt wordt aan één model pathogeen, A. solani en één gewas, aardappel. De resultaten hiervan worden direct toepasbaar voor de telers. Naar verwachting kan het resultaat voor het model pathogeen vertaald worden naar andere ziekteverwekkers in de akkerbouw met een vergelijkbare levenscyclus. Het binnen dit project verkregen DNA van andere ziekteverwekkers uit gewasresten kan gebruikt worden in vervolgonderzoek voor andere pathogenen.

Verder wordt aan het modelpathogeen de overleving in bouwplanverband onderzocht. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van lopend onderzoek op de Proeftuin Agro-ecologie en technologie of de locatie voor het nog te starten onderzoek: Integrale aanpak voor de akkerbouw op zand. In de bestaande rotaties worden gewasresten en afgestorven onkruiden bemonsterd en wordt de hoeveelheid van het pathogeen gekwantificeerd.

Het onderdrukken van populaties van ziekteverwekkers door gewasrestenmanagement sluit aan bij de doelstellingen van de LNV missie Kringlooplandbouw subthema robuuste teelten met een gezonde bodem en nagenoeg geen emissies naar grond- en oppervlaktewater. Dit voorstel is onderdeel van het onderzoeksprogrammavoorstel plantgezondheid 2030, een initiatief van LTO Nederland, in samenspraak met BO Akkerbouw, Glastuinbouw Nederland, KAVB en NFO.

Publicaties