Project

Gewasverdamping

Opstellen van rekenregels die de gewasverdamping per bladlaag beschrijven als functie van de omgevingsparameters voor Tomaat, Komkommer, Gerbera en Snijanthurium (potplant).Deze rekenregels worden geïntegreerd in het educatieve simulatieprogramma Kassim zodat in cursussen en onderwijs op een goed toegankelijke manier inzicht kan worden verschaft.

Energiekosten zullen in de nabije toekomst gaan stijgen. Het is dus zaak dat de tuinder een goed resultaat met zijn gewas weet te realiseren zodat de inkomsten uit de teelt toereikend blijven. Naast goede kassen heeft hij daar vooral ook een degelijke kennis over klimaatregeling en de gewasreactie daarop voor nodig. De cursussen HNT voorzien dan ook in een grote vraag en binnen die cursussen wordt volop gebruik gemaakt van rekentools zoals de uitstralingsmonitor. Binnen Het Nieuwe Telen III speelt ook kennis over optimale omgang met latente warmte een belangrijke rol. Om tot verder energiesparing te komen zal de inzet van intensieve schermen en latente warmteterugwinning steeds belangrijker worden. Bij de ontwikkeling van die rekentool bleek dat bij het gebruik van een lagen-model in plaats van een model waarbij het gewas als één verdampend object wordt beschouwd de toegepaste formules flink moesten worden aangepast om berekeningen in lijn te krijgen met de metingen.

Met die verandering geeft de uitstralingsmonitor een realistisch beeld van verdamping temperatuuropbouw in de lage lichtranges (tot zon 300 µmol/(m2; s)). Dit was ook het domein waarvoor de Uitstralingsmonitor ontwikkeld was. Onder hoog licht omstandigheden berekent de Uitstralingsmonitor echter veel te grote temperatuurverschillen in het gewas. Dit fenomeen is ook te zien in het educatieve rekenprogramma Kassim. Met wat kunst en vliegwerk is er een work-around voor dit probleem gemaakt waardoor de onnauwkeurige berekening niet al te storend is in de onderwijskundige toepassing. Dit laat onverlet dat hier een witte vlek in de beschikbare kennis ligt die met behulp van additionele metingen ingevuld kan worden. Verder komen er vragen uit de praktijk die aangeven dat een onbalans tussen worteldruk en verdampingspotentie kan leiden tot teeltproblemen. Ook hier zouden gedetailleerde metingen aan de verdamping nieuw licht op kunnen werpen. Tenslotte is de beschikbaarheid van CO2 en de inzet van CO2 in de zomermaanden limiterend. Daarom zal tijdens metingen aan de gewasverdamping in de zomerperiode ook het aspect CO2 worden meegenomen en zal de CO2 opname van het gewas in kaart worden gebracht. 

Publicaties