Project

GLB Definitieve SWOT

Nederland moet voor de vaststelling van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) - dat de grondslag zal vormen voor de besteding van het geld van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - een SWOT opstellen. De zogenaamde Houtskool-SWOT is in 2019 opgesteld. Deze Houtskool-SWOT is besproken in verschillende gremia, aanvullende (verdiepende) analyses zijn uitgevoerd voor enkele themas. Ten behoeve van het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is het van belang dat de Houtskool-SWOT wordt omgezet in een definitieve SWOT. De besprekingen en de aanvullende analyses die hebben plaatsgevonden in 2020 en nieuwe data die beschikbaar zijn gekomen sinds de totstandkoming van de Houtskool SWOT vormen daarvoor belangrijke bouwstenen.  

De vereisten waaraan de SWOT moet voldoen, waren in 2019 nog in ontwikkeling. Daarom waren in 2020 aanvullingen nodig op de Houtskool SWOT uit 2019. In 2020 zijn deze aanvullingen opgesteld voor de themas water, jonge boeren, regionalisering, voedsel en dierenwelzijn. Begin 2021 wordt een sectorale verdieping opgesteld.

In onderhavig project wordt de Houtskool SWOT omgezet naar een definitieve SWOT, op basis van de aanvullingen, de reacties uit de maatschappelijke debatten over de Houtskool SWOT en een bijwerking van de gebruikte data tot het meest recente jaar waarvoor de data beschikbaar zijn.

Publicaties