Project

GLB en Klimaatslimme Landbouw in de regio

Vanuit de nationale klimaatopgave voor de landbouw bestaat er behoefte aan een overzicht en analyse van de activiteiten op het vlak van klimaatslimme  landbouw binnen provincies, gericht op aanpakken, instrumenten, netwerken en projecten in de landbouw. Het project wil bijdragen aan optimale implementatie, met het oog op het nieuwe GLB.  

Het ministerie van LNV heeft belangrijke beleidskaders op het vlak van klimaat en landbouw, zoals het klimaatakkoord (i.o.), visie kringlooplandbouw en de missiegedreven programmering. Ook is LNV bezig met een actieprogramma landbouw en klimaat, in het kader van de nationale klimaatadaptatiestrategie. Er is sprake van een grote opgave voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen en het terugbrengen van CO2 in de bodem, emissies door de landbouw, en het aanpassen van de landbouwpraktijk aan klimaatverandering, relevant voor vrijwel alle agrariĆ«rs. 

In dit project vindt een inventarisatie en een analyse plaats van wat er momenteel binnen provincies op dit vlak gaande is. Deze is gericht op aanpakken, instrumenten, netwerken en projecten in de landbouw. De resultaten worden besproken op een netwerkbijeenkomst. Door  dialoog en uitwisseling hierover te faciliteren, zullen provincies en Rijk zich beter kunnen voorbereiden op de volgende GLB/POP periode, meer specifiek op uitwerking van het NSP voor het onderwerp klimaat.  Een overzicht en analyse kunnen leiden tot inspiratie, zicht op goede praktijken, tot samen optrekken, leren en versnelling.  

Publicaties