Project

GLB NSP-KIND 2021

Deze projectactiviteit betreft de medewerking van WUR aan een deelplan van aanpak voor kennis, innovatie, netwerken en een digitale strategie (KIND) als onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het GLB na 2020.

NSP

In de Tweede Kamer is door verschillende coalitiepartijen aangegeven dat ze innovatie en kennisoverdracht belangrijke onderdelen vinden van het NSP. Daarnaast heeft de Minister van LNV aangegeven dat ze een stimulering wil van kennis en innovatie op het boerenerf. Het NSP kan daar een belangrijk kader voor bieden. De huidige activiteiten van het netwerk Platteland vormen een basis voor het nieuw te vormen netwerk.

Het nieuwe GLB Netwerk zal zich richten op beide pijlers 1 (directe betalingen, ecoregelingen, GMO) en 2 (POP); maar kan ook een goede verbinding maken met bijvoorbeeld de netwerken die binnen POP3 zijn ontstaan, zoals de collectieven met betrekking tot agrarisch natuurbeheer en ecosysteem diensten; het LEADER programma netwerk; en verder de AKIS en TKI programma's. De werkgroep KIND werkt aan de ambities en taakomschrijving voor ondersteuning van het netwerk, zoals dat nu gebeurt door de Nationaal Support Unit (NSU). Doel is het verbinden van de innovatie- en kennisopgaven in de verschillende provincies en het ondersteunen van gerichte acties zoals masterclasses, communicatie en ICT/databank. De link met de Europese netwerken blijft een belangrijke schakel, onder andere met het EIP Servicepoint in Brussel. 

Kern van het te ontwikkelen plan van aanpak is:

  • te komen tot een advies over het verbeteren van het huidige systeem van adviesdiensten of het opzetten van een nieuw systeem als dit niet voldoet. Dit i.v.m. de conditionaliteit in de voorstellen van de Europese Commissie dat er een onpartijdig systeem van voorlichtingsdiensten moet zijn. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven een voorstel te verwachten voor een systeem van onpartijdige advies-organisaties;
  • advisering over een verbetering van de uitvoering van het innovatieonderdeel van het GLB, het EIP, mede naar aanleiding evaluaties en rapportages. Hierbij zorgdragen voor goede koppeling met Horizon Europe.
  • advies over inzet voor het CAP Netwerk en nationale Netwerk (follow up Nationaal Plattelandsnetwerk)
  • het opzetten van een digitale strategie in het NSP (nog afhankelijk van onderhandelingen).

Publicaties