Project

Groene Cirkel Graafstroom: robuuste en klimaatbestendige toekomst voor de Alblasserwaard

De Groene Cirkel Kaas & Bodemdaling is begin 2019 gestart en bestaat uit een samenwerking van zuivelfabriek De Graafstroom, de zuivelcoöperatie Deltamilk, Waterschap Rivierenland, Rabobank, de Provincie Zuid-Holland en Wageningen University & Research (WUR). Gezamenlijk is de ambitie opgesteld een toekomstbestendige landbouw te ontwikkelen, een oplossing voor bodemdaling te vinden, het herstellen van de biodiversiteit van het Groene Hart en een watersysteem dat bestand is tegen de te verwachten klimaatverandering. Dat alles, gecombineerd met economisch veerkrachtige boerenbedrijven, is het toekomstbeeld waar deze partners zich voor inzetten.  

Vanuit deze ambitie is dit voorstel ontwikkeld waarin de kennis over bodemdaling in het veenweidegebied, ontwikkeling van de biodiversiteit en nieuwe verdienmodellen bijeen worden gebracht om de ambities te gaan realiseren. Dat gaan we doen door op zoek te gaan naar integrale oplossingen voor de grote opgaven van de ambitie waarbij we nadrukkelijk met de partners in het gebied aan de slag gaan.

Innovatieve resultaten waar we aan gaan werken zijn infiltratiedrains (in vergelijking met andere maatregelen), ontwikkeling van kruidenrijk grasland en het vinden van nieuwe verdienmodellen die als toekomstige economische dragers (tegengaan emissie broeikasgassen, vergoeding voor bereikte resultaten met betrekking tot biodiversiteit en een bijzondere kwaliteit melk en kaas) kunnen gaan functioneren.

Voor de missies in het thema Landbouw, Water en Voedsel draagt dit project bij aan een duurzame natuurinclusieve landbouw en in het bijzonder aan een natuurinclusieve klimaatbestendige en economisch duurzame melkveehouderij.

Voor de wetenschap genereert dit project nieuwe kennis en onderbouwing van de samenhang tussen de onderscheiden doelen op het gebied van bodemdaling, klimaat, biodiversiteit en economie teneinde de meest optimale manier om bodemdaling tegen te gaan te gaan te vinden. Voor de maatschappij werkt dit project aan een onderbouwd economisch perspectief voor de melkveehouderij, reductie van de uitstoot van broeikasgassen en het behoud van een uniek veenweidelandschap.

 

Publicaties