Project

Harmonisatie van analysemethoden voor diervoeders

In het kader van de voedselveiligheid en -kwaliteit en de internationale handel spelen geharmoniseerde analysemethoden voor de onderlinge erkenning van analyseresultaten en een eerlijk economisch verkeer, een belangrijke rol.

Voor het vaststellen van de veiligheid en kwaliteit van agrarische producten zijn betrouwbare en internationaal geaccepteerde analysemethoden van vitaal belang. In Europese wet- en regelgeving wordt vaak naar geharmoniseerde normen verwezen. Daarom is het ook bij strafrechtelijk onderzoek van groot belang dat er geharmoniseerde analysemethoden beschikbaar zijn.

Door actieve deelname aan Europese harmonisatie van analysemethoden voor stoffen die de veiligheid en kwaliteit van diervoeders negatief kunnen beïnvloeden, wordt bevorderd dat de voor Nederland prioritaire onderwerpen worden aangepakt en dat nieuwe geharmoniseerde analysemethoden ook voor de Nederlandse situatie geschikt zijn.

Een ander doel van dit project is om het Ministerie van LNV advies te geven over de vertaalslag van EFSA-opinies naar Europese normstelling voor contaminanten in diervoeders, nut en noodzaak van normstelling, specifieke normstelling per diersoort, haalbaarheid van normstelling vanuit in de praktijk gemeten gehalten en analytische mogelijkheden om nieuwe normen te controleren.

Aanpak

WFSR speelt internationaal een trekkersrol voor diervoeders via het voorzitterschap van de CEN-commissie voor diervoeders (CEN/TC 327) die zich focust op stoffen die een risico kunnen vormen voor de diervoederveiligheid voor mens, dier en milieu en op stoffen die de kwaliteit van diervoeders bepalen (o.a. additieven). Nationaal adviseert WFSR de Nederlandse overheid over Europese normstelling en over interpretatie van analyseresultaten en is een WFSR-medewerker voorzitter van NEN-Diervoeders.

Resultaten

  1. Nieuwe geharmoniseerde analysemethoden (CEN-, ISO en NEN).
  2. Criteria waaraan analysemethoden moeten voldoen (CEN).
  3. Adviezen aan LNV over Europese normstelling van onder andere contaminanten in diervoeder (grondstoffen).

    Publicaties