Project

Herontwerp daglichtkas

Glastuinbouw en overheid hebben de energiedoelen en ambities voor de komende jaren afgesproken en vastgelegd in de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2017, aan de actualisering voor de periode 2018-2020 wordt op dit moment gewerkt.

Samenvatting

Het innovatieprogramma Kas als Energiebron (Koepel PPS Energie & CO2) werkt aan onderzoek en kennis om de omschreven doelen in de praktijk om te kunnen zetten. Het doel voor 2050 is dat de glastuinbouwsector een volledig duurzame en economisch rendabele energievoorziening heeft. In dat kader speelt de optimale benutting van zonne-energie een belangrijke rol. Zonne-energie is een belangrijke productie factor. Zonlicht is energie voor kassen en drijvende kracht van de fotosynthese en daarmee groei en productie van gewassen. Binnen de lopende PPS Smart Materials wordt gewerkt aan slimme en flexibele materialen welke zonlicht in elke klimaatregio in de wereld omzetten in de juiste vorm (hoeveelheid, spectrum, geometrische verdeling) welke een teelt nodig heeft voor een hoge opbrengst, goede smaak, met veel gezonde inhoudsstoffen. Alle groeifactoren (licht, temperatuur, CO2, luchtvochtigheid) worden geregeld door slimme of aanpasbare materialen om een voedselproductie met een minimale inzet van natuurlijke hulpbronnen (energie, CO2, water) te kunnen bereiken. Elektriciteitsproducerende materialen worden hier nog niet in meegenomen.

Zonnepanelen

In de studie Benutting van zonne-energie in de tuinbouw een strategische verkenning zijn mogelijkheden voor de energieopwekking met behulp van kassen en behoud van gewasproductie onderzocht. Het gebruik van flexibele zonnecellen op schermen was één van de opties die verkend werden. Toen is geconcludeerd dat afhankelijk van de gewaseisen ca. 15-25 kWh/m2 kas/jaar opgewekt kan worden met behulp van de toen beschikbare technologie. Een onbelicht bedrijf kan hiermee zijn electriciteitsbehoefte volledig dekken. De ontwikkeling van flexibele zonnecellen is de afgelopen 7 jaar enorm versneld, waardoor de toepassing dichterbij komt. Kortom: tijd voor het herontwerp van de Daglichtkas. In het voorstel hier zal met behulp van flexibele PV op schermen elektriciteit worden opgewekt op de momenten dat het zonlicht niet nodig is voor de gewasproductie.

Publicaties