Project

Herontwerp melkgeitenhouderij

Er zijn duurzamere houderijsystemen voor melkgeiten nodig die veel minder broeikasgassen en fijnstof uitstoten dan nu. Tegelijkertijd is de wens om dierenwelzijn en diergezondheid verder te verbeteren en het stalklimaat gezond te houden voor dier én mens. Dit project ontwerpt en ontwikkelt nieuwe integraal duurzame principes en deelsystemen voor de melkgeitenhouderij, op basis van grondig onderzoek én praktijkkennis, op een interactieve manier.

De Nederlandse melkgeitensector is op zoek naar geitenhouderijsystemen, die op meerdere gebieden tegelijkertijd duurzamer presteren dan de huidige manier van werken. Het gaat daarbij in ieder geval om een sterke reductie van de mogelijke risicos voor de gezondheid van omwonenden, reductie van de emissies van ammoniak (en de daarmee gepaard gaande stikstofdepositie op N2000-gebieden en daarbuiten), fijnstof en broeikasgassen als methaan, reductie van het antibioticagebruik, en tegelijkertijd versterking van het welzijn (waaronder de mogelijkheden en ruimte om gedragsbehoeften te kunnen uiten en vervullen) en de gezondheid van de dieren en de economische rentabiliteit van de sector. Waar mogelijk wil men ook de positie en relevantie van de geitenhouderij in de kringlooplandbouw versterken.

Deze doelen vragen om een integrale aanpak: Enkelvoudige technologie-ontwikkeling om één van deze vraagstukken op te lossen herbergt het risico dat op andere aspecten achteruitgang i.p.v. vooruitgang wordt geboekt. Vanuit een integraal perspectief ligt het voor de hand om specifiek te kijken naar de bron, en naar interventies te zoeken die uitdagingen bij de bron aanpakken. 

Doelstellingen voor dit herontwerpproject:

  1. Vermindering risicos voor de gezondheid voor omwonenden: door een forse vermindering van emissies van ammoniak en (fijn)stof, de daaraan gehechte endotoxinen nemen de risicos voor de gezondheid van omwonenden sterk af.
  2. Vermindering van stokstofdepositie in N2000-gebieden en daarbuiten: door grote verbetering op het gebied van emissies van ammoniak verminderd de daarmee gepaarde stikstofdepositie.
  3. Dierenwelzijn: dieren kunnen hun hele leven in het grootste deel van hun gedragsbehoeften voorzien en ook nadrukkelijk natuurlijk gedrag vertonen (in het geval van geiten gaat het dan in ieder geval om klimmen en knabbelen). Hierin ook nadrukkelijk de huisvesting van jonge dieren (bokjes) meenemen.
  4. Broeikasgassen: de directe en indirecte emissie van broeikasgassen (in CO2-eq) neemt zeker niet toe, en bij voorkeur af.
  5. Stalklimaat: verbetering van het stalklimaat leidt tot arbo-waardige werk- en leefomstandigheden voor mens en dier.
  1. Bedrijfseconomisch: verstevigen van de economische positie
  2. Biodiversiteit: verbeteren van biodiversiteit door dit perspectief mee te nemen in de keuze van substraat en andere inrichting

Publicaties