Project

How can water management improve food security: the role of water valuation

Het gebruik van de Food System Approach, dat breder is dan voedsel productie in de landbouw, vereist een verbreding van het perspectief waarop waterkwaliteit voedsel beïnvloedt. Waterkwaliteit is essentieel voor voedselzekerheid; het raakt aspecten van het drinkwatersysteem en de bijbehorende infrastructuur voor drinkwatervoorziening, afvalwaterbehandeling, waterveiligheid en hygiëne.

Water is een inputfactor voor veel activiteiten van het voedselsysteem, zoals landbouw, voedselverwerking en voedselconsumptie. Echter, activiteiten in het voedselsysteem beïnvloeden ook de kwaliteit van waterbronnen door lozing van vervuild afvalwater. Bovendien is de aandacht bij voedselzekerheid verlegd van alleen meer voedsel produceren naar gezondere diëten met lokaal geproduceerd fruit en groente en ook vis. Om lokale productie te garanderen wordt (met name in Afrika) ongezuiverd afvalwater gebruikt voor irrigatie van gewassen als oplossing oor waterschaarste. Hiermee kan humane gezondheid in gevaar gebracht worden en staan consumenten voor een onmogelijke keuze: vervuild voedsel versus te weinig/geen voedsel. Het doel van dit project is het systematisch onderzoeken van de rol van waterkwaliteit op het voedselproductiesysteem en andersom. Dit verschaft inzicht in de afwegingen tussen voedselproductie en gezondheid als gevolg van een slechte waterkwaliteit en een gezondere voedselkeuze.

Met een raamwerk schetsen we de relaties tussen voedselzekerheid en waterkwaliteit op basis van een literatuurstudie. De activiteiten van het voedselsysteem bestaan uit voedselproductie (akker- en tuinbouw, veeteelt en aquacultuur), voedselverwerking, distributie en retail en voedselconsumptie. In eerste instantie is er gekeken naar watergebruik met de vervuilende stoffen zijn o.a. stikstof, fosfor, pesticides, pathogenen, cyanotoxines, and zware metalen. In dit voorstel wordt gekeken naar de effecten van het gebruik van verzilt water en WASH maatregelen op de verschillende aspecten van voedselzekerheid. Bovendien onderscheiden we verschillende waterbronnen, zoals grondwater, oppervlaktewater, afvalwater en kustwater.

Activiteiten in het voedselsysteem vervuilen waterbronnen op verschillende manieren. Het effect op waterkwaliteit hangt af van het voedselproduct, de vervuilende stof en de wijze van verwerking en bereiding. Andersom wordt  voedsel bedreigd door vervuiling als gevolg van slechte waterkwaliteit op verschillende stadia van het voedselketen. Beregening met vervuild water is wellicht bekend, ook moet gedacht worden aan kweek in vervuild water en daarnaast wordt vervuild water ook gebruikt bij de verwerking en bereiding van voedselproducten, zowel thuis als door straatverkopers. Hygiëne in voedselconsumptie is cruciaal ter preventie van fecaal-orale overdracht van bacteriën bijvoorbeeld, terwijl hygiëne als onderdeel van WASH (water, sanitatie), weinig aandacht krijgt in relatie met voedsel. Als lokale productie van verse producten wordt gestimuleerd om voedselzekerheid te verbeteren, dan moeten alle aspecten van waterkwaliteit in het voedselsysteem in ogenschouw worden genomen om ongewenste consequenties te vermijden.

 

Publicaties