Project

Illustratieve verdienmodellen en zonering

Er zijn diverse toekomstbeelden voor de grondgebonden landbouw in Nederland, in samenhang met de uitdagingen rond de kwaliteit van de leefomgeving (milieu, natuur, klimaat, infrastructuur). Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie een tentatieve indeling gemaakt van het huidige landelijk gebied in drie zones, waarin de landbouw een verschillend toekomstperspectief heeft. WUR is gevraagd deze tentatieve indeling te vertalen naar prognoses over wat ze betekenen voor de afzonderlijke bedrijven: hoe kunnen in de verschillende zones toekomstbestendige verdienmodellen eruit komen te zien?

Dit project geeft inzicht in het verdienmodel van enkele typen grondgebonden bedrijven in 2030/2035 in de onderscheiden zones. In fase 1 wordt onderzoek gedaan naar de bedrijfspopulaties behorend bij de gebiedsindeling in A, B, en C (=C1 en C2) zones. Dit zal worden gedaan door GIAB2020 informatie te koppelen met de kaart van de gebiedsgerichte indeling. Informatie over het aantal bedrijven en de diverse typen en schaalgroottes kan worden gekoppeld met informatie over de standaard verdiencapaciteit (SVC) en de verdeling daarvan per gebied. In fase 2 worden zaken voor bedrijfstype melkveehouderij uitgewerkt (voor A, B en C regios). In  fase 3 worden overige bedrijfstypen uitgewerkt (akkerbouw, vollegrondstuinbouw).

Publicaties